Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Wymogi dla silników elektrycznych wentylatorów garażowych

8.8.2019, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Od czasu przyjęcia protokołu z Kioto, Unia Europejska zobowiązała się do redukcji emisji CO2 co najmniej o 20% do roku 2020. Aby osiągnąć ten cel klimatyczny UE przyjęła Dyrektywę EuP (Energy Using Products-Directive – produkty wykorzystujące energię, dyrektywa), która w 2009 r została zmieniona na dyrektywę ErP (Energy related Products-Directive – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2009/125/We która wprowadziła zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Na podstawie obowiązujących wymogów, dyrektywa weryfikuje i określa minimalne wymagania oszczędności energii wielu produktów związanych z energią.

Cele określane są roboczo jako 20-20-20 przewidują 20% redukcji emisji CO2 i 20% wzrost efektywności energetycznej w całej UE do 2020 roku. Dodatkowo, całkowity udział energii ze źródeł odnawialnych ma wzrosnąć do 20%. Stąd Celem szczególnych wymogów dotyczących ekoprojektu jest poprawa wybranego aspektu środowiskowego produktu np.:

• uwzględnieniu wykonalności ekonomicznej i technicznej

• zużycie energii podczas użytkowania

Poziom efektywności energetycznej lub zużycia musi on zostać ustalony w taki sposób, aby koszt cyklu życia reprezentatywnych modeli produktu był minimalny dla użytkowników końcowych, z uwzględnieniem wpływu na inne aspekty środowiskowe.

Zgodnie z tą dyrektywą, potencjał oszczędności dotyczy wszystkich wentylatorów z silnikami elektrycznymi o mocy pobieranej od 0.125 kW do 500 kW sprzedawanych lub importowanych do Unii Europejskiej. Stąd wszystkie produkty, które nie są zgodne z minimalnymi wymaganiami sprawności dla wirników napędzanych silnikami od 01.01.2013 r. nie mogą być wprowadzane na rynek europejski.

Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC), a następnie Komisja Wspólnoty Europejskiej (KWE), wprowadziły nowe normy: PN-EN 60034-30:2009 i IEC TS 60034-31:2009, w których zostały zdefiniowane następujące klasy sprawności silników elektrycznych:

• IE1 = standardowa sprawność, porównywalna do dotychczasowej klasyfikacji EFF2,

• IE2 = wysoka sprawność, porównywalna do EFF1,

• IE3 = sprawność Premium,

• IE4 = sprawność super-premium wprowadzona normą IEC TS 60034-31 Ed.1. – jest to najwyższa przyszłościowa klasa sprawności.

Produkty związane z energią mają duży udział w zużywaniu zasobów naturalnych i energii we Wspólnocie. Wywierają one również innego rodzaju poważny wpływ na środowisko. W przypadku zdecydowanej większości kategorii produktów dostępnych na rynku wspólnotowym można zaobserwować bardzo zróżnicowany stopień wpływu na środowisko, mimo iż mają one podobne parametry funkcjonalne.

Celem nadrzędnym jest potrzeba zrównoważonego rozwoju, objawiająca się ciągła poprawą ogólnego wpływu tych produktów na środowisko. Oszczędność energii jest jednym z najefektywniejszych pod względem kosztów sposobów zwiększenia bezpieczeństwa dostaw i ograniczenia zależności od importu. Dlatego też należy przyjąć istotne środki i ustalić cele dotyczące zapotrzebowania.

Ważnym zadaniem jest wypracowanie form w określaniu , głównych źródeł negatywnych wpływów na środowisko oraz unikanie przenoszenia zanieczyszczeń. W związku z koniecznością wprowadzenia zmian, ochrony energii, musi nastąpić harmonizacja z przepisami krajowymi.

Zmiany zostaną przeprowadzone w trzech etapach:

• od 16.06.2011 r. wszystkie silniki elektryczne wprowadzane na rynek spełniają wymagania sprawności na poziomie klasy IE2,

• od 01.01.2015 r. silniki o mocy znamionowej, w zakresie mocy od 7,5 do 375 kW, muszą spełnić bardziej rygorystyczne wymagania na poziomie sprawności klasy IE3 lub posiadać sprawność IE2 i być wyposażone w bezstopniową regulację prędkości obrotowej,

• od 01.01.2017 r. wymagania te będą obowiązywały dla silników o mocy znamionowej od 0,75 do 375 kW, alternatywnie silniki te mogą cechować się sprawnością na poziomie klasy IE2 pod warunkiem wyposażenia ich w bezstopniową regulację prędkości obrotowej (falownik).

Wymagania dyrektywy ErP nie dotyczą wentylatorów z funkcją zabezpieczającą oraz wentylatorów pracujących w podwyższonych temperaturach. Są to:

• wentylatory oddymiające,

• wentylatory przeciwwybuchowe,

• wentylatory do agresywnych gazów,

• wentylatory dla temperatury powietrza powyżej 100 °C,

• wentylatory pracujące w otoczeniu powietrza (silnik poza strumieniem powietrza) powyżej 65 °C.

Dodatkowo rozporządzenie dotyczące wentylatorów nie ma zastosowania między innymi do wentylatorów:

• napędzanych silnikami elektrycznymi o poborze mocy mniejszym niż 125W, oraz większym niż 500kW;

• przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - wentylatory ATEX;

• używanych przez krótki czas do celów awaryjnych;

• przeznaczonych specjalnie do pracy w warunkach temperatury roboczej przetłaczanego gazu powyżej 100°C, oraz poniżej - 40°C;

• przeznaczonych specjalnie do pracy w warunkach temperatury otoczenia silnika napędowego znajdującego się poza strumieniem gazu powyżej 65°C, oraz poniżej - 40 °C;

• przeznaczonych specjalnie do pracy przy napięciu zasilania

• > 1000 V dla zasilania przemiennoprądowego lub > 1500 V dla zasilania stałoprądowego;

• przeznaczonych specjalnie do pracy w warunkach narażenia na czynniki toksyczne, silnie żrące lub łatwopalne jak i w warunkach narażenia na substancje ścierne;

• wprowadzonych do obrotu przed dniem 1 stycznia 2015 r. jako zamienniki takich

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.