Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Wykonanie instalacji wewnątrz budynku

7.12.2016, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 27 w zw. z art. 30 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, w brzmieniu nadanym przez Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 443), budowa instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku nie wymaga ani uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, ani dokonania zgłoszenia.

W związku z tym część rysunkowa składanego projektu budowlanego budynku nie musi przedstawiać tych instalacji, a organ administracji architektoniczno-budowlanej nie może zobowiązać inwestora do uzupełnienia projektu budowlanego o wskazane powyższych instalacji, skoro ich realizacja nie wymaga już przedłożenia w organie projektu budowlanego. Natomiast wyżej wymienione instalacje nadal mogą być w projekcie zamieszczane, jednak tylko w wyniku decyzji inwestora.

Art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy – Prawo budowlane ma zastosowanie zarówno do budynków użytkowanych, jak i budowanych. Tym samym realizacja instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych jest możliwa także w trakcie budowy budynku. Natomiast zwolnienie jakiejś inwestycji z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, czy konieczności dokonania zgłoszenia właściwemu organowi, nie oznacza, że inwestycja ta została zwolniona z konieczności spełniania wymagań określonych w pozostałych przepisach ustawy i przepisach odrębnych. Tym samym, do realizacji poszczególnych instalacji wewnątrz budynku nadal zastosowanie znajdą szczegółowe wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Dodatkowo, jak wynika z art. 34 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane,

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.