Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Wykaz ważniejszych norm powołanych odnoszących się do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

31.10.2018, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Normy podstawowe

 • PN-B-10736: Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

 • PN-EN 124: Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością – Część 1: Definicje, klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, właściwości użytkowe i metody badań; PN-EN 124-2, Część 2: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z żeliwa; Część 3: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane ze stali i stopów aluminium; Część 4: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z betonu zbrojonego stalą; Część 5: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z materiałów kompozytowych; Część 6: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

 • PN-EN 206: Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

 • PN-EN 295: Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej.

 • PN-EN 476: Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

 • PN-EN 588-1: Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Rury, złącza i kształtki do systemów grawitacyjnych

 • PN-EN 598: Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenia do odprowadzania ścieków. Wymagania i metody badań

 • PN-EN 681-1: Uszczelnienia z elastomerów – Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających – Część 1: Guma ; Część 2: Elastomery termoplastyczne; Część 3: Materiały z gumy porowatej; Część 4: Elementy uszczelniające odlewane z poliuretanu

 • PN-EN 752: Zewnętrzne systemy kanalizacyjne

 • PN-EN 805: Zaopatrzenie w wodę — Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych

 • PN-EN 858-1: Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna). Część 1: Zasady projektowania, właściwości użytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakością

 • PN-EN 877: Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do odprowadzania wód z budynków. Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości

 • PN-EN 1091: Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej

 • PN-EN 1277: Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowych sieci układanych pod ziemią. Metoda badania szczelności połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym

 • PN-EN 1295-1, Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach obciążenia – Część 1: Wymagania ogólne

 • PN-EN 1401-1: Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu

 • PN-EN 1508: Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów i ich części składowych przeznaczonych do magazynowania wody

 • PN-EN 1610: Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

 • PN-EN 1671: Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej

 • PN-EN 1825: Oddzielacze tłuszczu. Część 1: Zasady projektowania, użytkowania i badania, znakowanie oraz sterowanie jakością; Część 2: Dobór wymiarów nominalnych, instalowanie, użytkowanie i eksploatacja

 • PN-EN 1852: Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polipropylen (PP)

 • PN-EN 1916: Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego włóknem stalowym i żelbetowe

 • PN-EN 1917: Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe

 • PN-EN 12201: Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Polietylen (PE) – Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu, Część 2: Rury, Część 3: Kształtki, Część 4: Armatura, Część 5: Przydatność systemu do stosowania

 • PN-EN 12050: Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania - Część 1: Przepompownie ścieków zawierających fekalia, Część 2: Przepompownie ścieków bez fekaliów, Część 3: Przepompownie ścieków zawierających fekalia do ograniczonego zakresu zastosowania, Część 4: Zawory zwrotne do przepompowni ścieków bez fekaliów i z fekaliami

 • PN-EN 12666-1: Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE) – Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu

 • PN-EN 12889: Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych

 • PN-EN 13101: Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności

 • PN-EN 13476: Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.