Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Wykaz polskich norm powołanych, obowiązujących przy analizie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

2.1.2018, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Lp.  Miejsce powołania normy  Numer normy  Tytuł normy (zakres powołania)  
1  2  3  4  
1  § 53 ust. 2  ***PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne 
***PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem 
2  § 96 ust. 1  ***PN-B-02151-02:1987***PN-B-02151-02:1987/Ap1:2015-05 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 2: Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 
***PN-B-02170:2016-12 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki 
***PN-B-02171:2017-06 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach 
3  § 98 ust. 2  PN-HD 308 S2:2007  Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych  
***PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41:Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym 
PN-EN 12464-1:2004  Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach  
***PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy –Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach 
PN-HD 60364-1:2010  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje  
PN-HD 60364-4-41:2009  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym  
***PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-42:Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 
***PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-43:Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem przetężeniowym 
PN-IEC 60364-4-442:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia  
***PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 
***PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-444:Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi 
***PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne 
***PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-52:Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego –Oprzewodowanie 
PN-IEC 60364-4-482:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa  
***PN-IEC 60364-5-53:2016 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-53:Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego –Aparatura rozdzielcza i sterownicza 
***PN-HD 60364-5-534:2016 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-534:Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego –Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie –Urządzenia do ochrony przed przejściowymi przepięciami 
***PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego –Aparatura rozdzielcza i sterownicza – Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 
***PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54:Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Układy uziemiające i przewody ochronne 
***PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego –Inne wyposażenie – Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze 
***PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Inne wyposażenie –Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 
***PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-56:Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa 
***PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6:Sprawdzanie 
PN-EN 60445:2010  Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów  
PN-EN 60446:2010  Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja przewodów kolorami albo znakami alfanumerycznymi  
4  § 113 ust. 4  PN-B-01706:1992  Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu(w zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4.1; 2.4.3-2.4.5; 3.1.1-3.1.3; 3.1.5; 3.1.7; 3.2.2; 3.2.3; 3.3; 4.1; 4.2 i 4.4-4.6)  
5  § 113 ust. 7  PN-EN 1717:2003  Ochrona przed wtórnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny  
6  § 115 ust. 1  PN-B-10720:1998  Wodociągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych - Wymagania i badania przy odbiorze(w zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4 i 2.6)  
7  § 116 ust. 3  ***PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54:Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Układy uziemiające i przewody ochronne 
8  § 120 ust. 4  PN-B-02440:1976  Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej – Wymagania(w zakresie pkt 2; 3.1.1; 3.1.2 i 3.2.1-3.2.13)  
9  § 121 ust. 2  PN-B-10720:1998  Wodociągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych - Wymagania i badania przy odbiorze(w zakresie pkt 2.1; 2.3; 2.4 i 2.6)  
10  § 122 ust. 2  PN-EN 12056-3:2002  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 3: Przewody deszczowe - Projektowanie układu i obliczenia (w zakresie pkt 4-7)  
PN-EN 12056-4:2002  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 4: Pompownie ścieków - Projektowanie układu i obliczenia(w zakresie pkt 4-6)  
PN-EN 12056-5:2002  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 5: Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji(w zakresie pkt 5-9)  
PN-EN 12109:2003  Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej(w zakresie pkt 5; 7 i 8)  
11  § 124  PN-EN 12056-4:2002  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 4: Pompownie ścieków - Projektowanie układu i obliczenia(w zakresie pkt 4-6)  
PN-EN 13564-1:2004  Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach - Część 1: Wymagania  
12  § 125 ust. 4  PN-B-01707:1992  Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu(w zakresie pkt 4.2.2 z wyjątkiem odwołania do pkt 3.5)  
13  § 131  PN-B-94340:1991  Zsyp na odpady  
14  § 133 ust.3  PN-B-02415:1991  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych - Wymagania  
PN-B-02416:1991  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych - Wymagania  
***PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego –Wymagania 
***PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczym i przeponowymi – Wymagania 
15  § 133 ust.4  ***PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania – Wymagania badania dotyczące jakości wody 
16  § 134 ust. 1  *PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła – Metoda obliczania 
***PN-EN ISO 10077-1:2007***PN-EN ISO10077-1:2007/AC:2010 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji –obliczanie współczynnika przenikania ciepła –Część 1: Postanowienia ogólne 
***PN-EN ISO 10077-2:2012 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji –obliczanie współczynnika przenikania ciepła – Część 2: Metoda komputerowa dla ram 
***PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach – Strumienie ciepła i temperatury powierzchni – Obliczenia szczegółowe 
PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego 
***PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków –przenoszenie ciepła przez grunt – Metody obliczania 
***PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków – współczynniki wymiany ciepła przez przenikanie i wentylację – Metoda obliczania 
***PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach – Liniowy współczynnik przenikania ciepła – Metody uproszczone i wartości orientacyjne 
17  § 134 ust. 2  PN-B-02403:1982  Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne  
18  § 135 ust. 4  PN-B-02421:2000  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń - Wymagania i badania odbiorcze(w zakresie pkt 2.1; 2.2; 2.3.1; 2.4.1-2.4.4 i 2.5.1-2.5.6)  
19  § 136 ust. 2  PN-B-02411:1987  Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwo stałe - Wymagania(w zakresie pkt 2.1.3-2.1.6 i 2.1.8-2.1.10)  
20  § 136 ust. 2a  PN-B-02411:1987  Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwo stałe - Wymagania(w zakresie pkt 2.1.3-2.1.5; 2.1.6.2 i 2.1.9-2.1.10)  
21  § 136 ust. 3  PN-B-02411:1987  Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwo stałe – Wymagania(w zakresie pkt 2.2.2-2.2.8 i 2.2.10-2.2.16)  
22  § 137 ust. 9  PN-E-05204:1994  Ochrona przed elektrycznością statyczną - Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń - Wymagania  
23  § 140 ust. 1  PN-B-10425:1989  Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania techniczne i badania przy odbiorze  
24  § 142 ust. 2  PN-B-10425:1989  Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania techniczne i badania przy odbiorze(w zakresie pkt 3.3.2)  
25  § 143 ust. 1  ***PN-EN 1990*):***PN-EN 1991*): Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcjiEurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje 
26  § 147 ust. 1  PN-B-03430:1983PN-B-03430:1983/Az3:2000  Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania(z wyjątkiem pkt 5.2.1 i 5.2.3)  
27  § 147 ust. 3  PN-B-03421:1978  Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi  
28  § 149 ust. 1  PN-B-03430:1983PN-B-03430:1983/Az3:2000  Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania(w zakresie pkt 2.1.2-2.1.4; 3.1 i 4.1)  
29  § 149 ust. 4  PN-B-03421:1978  Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi  
30  § 153 ust. 2  PN-EN 1507:2007  Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności  
PN-EN 12237:2005  Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym  
31  § 153 ust. 5  PN-EN 12097:2007  Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące elementów składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów  
32  § 154 ust. 6  PN-EN 779:2005  Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej - Określanie parametrów filtracyjnych(w zakresie rozdziału 4)  
33  § 155 ust. 4  PN-B-03430:1983PN-B-03430:1983/Az3:2000  Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania(w zakresie pkt 2.1.5)  
34  § 157 ust. 2  PN-C-04753:2002  Gaz ziemny - Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej(w zakresie rozdziału 2)  
PN-C-96008:1998  Przetwory naftowe - Gazy węglowodorowe - Gazy skroplone C3-C4(w zakresie rozdziału 3)  
35  § 163 ust. 1a  PN-EN 1775:2009  Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynków - Maksymalne ciśnienie robocze równe 5 bar lub mniejsze - Zalecenia funkcjonalne(w zakresie pkt 4.2)  
36  § 163 ust. 2  PN-EN 10208-1:2000  Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych - Rury o klasie wymagań A  
37  § 163 ust. 4  PN-EN 1775:2009  Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynków - Maksymalne ciśnienie robocze równe 5 bar lub mniejsze - Zalecenia funkcjonalne(w zakresie pkt 4.2)  
38  § 166 ust. 1  PN-EN 1359:2004  Gazomierze - Gazomierze miechowe  
39  § 170 ust. 1  PN-B-03430:1983PN-B-03430:1983/Az3:2000  Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania(z wyjątkiem pkt 5.2.1 i 5.2.3)  
40  § 176 ust. 1  PN-B-02431-1:1999  Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1 – Wymagania(w zakresie pkt 2.2 z wyłączeniem 2.2.1.4; 2.2.1.8; 2.2.2.4 i 2.2.2.5 oraz pkt 2.3 z wyłączeniem 2.3.8.1; 2.3.8.2; 2.3.9 i 2.3.14)  
41  § 180  PN-HD 308 S2:2007  Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych  
***PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41:Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym 
***PN-ISO 7010 Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej 
***PN-B-02151-02:1987***PN-B-02151-02:1987/Ap1:2015-05 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 
***PN-B-02171:2017-06 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach 
PN-E-05010:1991  Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych  
PN-E-05115:2002  Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV  
PN-E-08501:1988  Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa  
***PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach 
***PN-EN 50160:2010***PN-EN50160:2010/A1:2015-02 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych 
PN-EN 50310:2012  Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym  
PN-HD 60364-1:2010  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje  
PN-HD 60364-4-41:2009  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym  
***PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-42:Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 
***PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-43:Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem przetężeniowym 
PN-IEC 60364-4-442:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia  
PN-IEC 60364-4-443:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi  
***PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-444:Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi 
PN-IEC 60364-4-45:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia  
PN-IEC 60364-4-473:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym  
PN-IEC 60364-4-482:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa  
***PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne 
PN-IEC 60364-5-52:2002  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie  
PN-IEC 60364-5-523:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów  
PN-IEC 60364-5-53:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza  
***PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia –Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie – Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami 
PN-IEC 60364-5-537:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia  
***PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54:Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Układy uziemiające i przewody ochronne 
PN-IEC 60364-5-551:2003  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze  
PN-HD 60364-5-559:2010  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe  
***PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-56:Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa 
PN-HD 60364-6:2008  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie  
PN-HD 60364-7-701:2010  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic  
PN-IEC 60364-7-702:1999PN-IEC 60364-7-702:1999/Apl:2002  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Baseny pływackie i inne  
PN-HD 60364-7-703:2007  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-703: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia i kabiny zawierające ogrzewacze sauny  
PN-HD 60364-7-704:2010  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki  
PN-IEC 60364-7-705:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych  
PN-IEC 60364-7-706:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi  
PN-IEC 60364-7-714:2003  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetlenia zewnętrznego  
PN-HD 60364-7-715:2006  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-715: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu  
PN-HD 60364-7-740:2009  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-740: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Tymczasowe instalacje elektryczne obiektów, urządzeń rozrywkowych i straganów na terenie targów, wesołych miasteczek i cyrków  
PN-EN 60445:2010  Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów  
 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.