Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Warunki techniczne budynków i ich usytuowanie

1.8.2009, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Warunki techniczne, jakie powinny spełniać budynki, określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, opublikowane w Dz.U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r. – dalej „Rozporządzenie”.

12 marca 2009 r. Minister Infrastruktury podpisał rozporządzenie zmieniające ww. Rozporządzenie. Nowelizacja obowiązuje od 8 lipca 2009 r., tj. trzy miesiące od publikacji w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem uregulowań dotyczących lokalizacji zbiorników na gaz płynny przy budynkach, które weszły w życie z dniem ogłoszenia, tj. 7 kwietnia 2009 r.

Zmiana Rozporządzenia została podyktowana szybką ewolucją zbioru Polskich Norm przyjmujących normy europejskie. Zmiany wprowadzono zarówno do samej treści Rozporządzenia, w której występują powołania na Polskie Normy, jak i do załącznika nr 1 do Rozporządzenia, zawierającego – w postaci wykazu – pełną identyfikację tych norm w formie podania ich numeru i pełnego tytułu oraz identyfikację przepisów, w których nastąpiło powołanie na Polskie Normy.

Zmiany związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej obejmują w Rozporządzeniu dział „bezpieczeństwo pożarowe”. W tym dziale zmianie uległ załącznik nr 3 do Rozporządzenia i nastąpiło jednoznaczne przyporządkowanie:

  • - klas materiałów i wyrobów w zakresie reakcji na ogień (tzw. euroklas) według PN-EN 13501-1 określeniom stosowanym w Rozporządzeniu, a dotyczącym stopnia palności,
  • - klasyfikacji odporności na ogień zewnętrzny przekryć dachów określonych w decyzjach Komisji Europejskiej.

Kolejna grupa zmian dotyczy usytuowania budynków blisko lub na granicy z sąsiednią działką budowlaną, a także zasad wykonywania instalacji telekomunikacyjnych w budynkach.

Rozporządzenie znajduje zastosowanie przede wszystkim na etapie projektowania obiektów budowlanych. Według § 2 Rozporządzenia przepisy w nim zawarte stosuje także przy budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych, spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych. W przypadku nadbudowy, rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania:

  • - budynków o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 1000 m2,
  • - budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2 (wskazanych w art. 5 ust. 7 pkt 1-4 i 6 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane)

wymagania techniczne mogą być spełnione w sposób inny, niż określony w Rozporządzeniu, pod warunkiem stosowania się do ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym (w zależności od tego, który organ był właściwy do przedmiotu tej ekspertyzy).

W przypadku budynków i terenów wpisanych do rejestru zabytków lub obszarów objętych ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ekspertyza ta podlega również uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Budynek, jego układ funkcjonalny i przestrzenny, ustrój konstrukcyjny oraz rozwiązania techniczne i

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.