Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Rodzaje odbiorów

1.11.2008, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Z pojęciem odbioru można się spotkać w różnych kontekstach znaczeniowych. Nie ma przepisów, które w sposób wiążący określałyby, co należy rozumieć przez termin odbioru robót budowlanych. Tym bardziej nie ma żadnych wiążących definicji terminów: „odbiór końcowy”, „odbiór częściowy”. W ogóle w przepisach nie rozróżnia się poszczególnych rodzajów odbiorów. Prawo posługuje się jednym terminem – odbiór.

Natomiast praktyka obrotu gospodarczego w budownictwie wykształciła kilka rodzajów odbiorów.

Najważniejszy jest odbiór końcowy. Jednak obok odbioru końcowego istotną rolę odgrywają:

  • - odbiór robót ulegających zakryciu albo zanikających, zgłoszonych do odbioru przez kierownika budowy;
  • - odbiór przejściowy, tj. robót od podwykonawców robót (w szczególności podwykonawców poszczególnych instalacji), które w przeszłości będą przedmiotem odbioru między inwestorem a wykonawcą robót;
  • - odbiór częściowy, tj. odbiory określonych etapów robót, w ramach jednego przedmiotu odbioru, stwierdzone protokołami stanu robót, stanowiącymi podstawę do rozliczenia za dany etap;
  • - odbiór pogwarancyjny.

Odbiór robót budowlanych jest jednym z kluczowych etapów procesu inwestycyjnego w realizacji inwestycji budowlanej. Odbiór robót jest elementem przełomowym w stosunkach między stronami umowy o roboty budowlane, gdyż z jednej strony potwierdza wykonanie zobowiązania i otwiera wykonawcy prawo do żądania wynagrodzenia, bądź wskazuje na jego niewykonanie lub nienależyte wykonanie w całości lub w części wobec istnienia wad i rodzi odpowiedzialność za wady ujawnione przy odbiorze, a z drugiej strony wyznacza początek biegu terminów rękojmi za wady.

Często odbiór robót budowlanych jest początkiem sporu między inwestorem a wykonawcą. Dlatego bardzo istotne jest takie zorganizowanie procedury odbioru robót

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.