Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Projekt rozporządzenia w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodno prawnej

25.6.2019, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 425 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 425 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne uzyskanie oceny wodnoprawnej jest wymagane dla inwestycji lub działań mogących wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz w art. 61 tej ustawy, w zakresie:

 • korzystania z usług wodnych;

 • długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej;

 • piętrzenia wody podziemnej;

 • rekultywacji wód powierzchniowych lub wód podziemnych;

 • wprowadzania do śródlądowych wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;

 • wykonania urządzeń wodnych;

 • regulacji wód, zabudowy potoków górskich oraz kształtowania nowych koryt cieków naturalnych;

 • zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód mającej wpływ na warunki przepływu wód;

 • robót i obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej;

 • działań udrażniania śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód oraz usuwanie namułów i rumoszu.

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej zobowiązany został do określenia, w drodze rozporządzenia, rodzajów inwestycji i działań wymagających uzyskania oceny. Jednocześnie ustawodawca wskazał, iż przy wydawaniu rozporządzenia minister ma się kierować wpływem tych inwestycji i działań na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Problematyka osiągania i utrzymywania dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych regulowana jest przepisami Działu III „Ochrona wód“ ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, które wraz z przepisami Działu VII „Zarządzanie wodami“, Rozdział I „Planowanie“ tej ustawy, są zasadniczym elementem transpozycji prawa wspólnotowego – dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Ramowa Dyrektywa Wodna) ( Dz.U. UE L 327 z 22.12.2000, str. 1 – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 275).

Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy zawierają m.in. podsumowanie identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i oceny ich wpływu na stan wód powierzchniowych i wód podziemnych. Wykonana dla potrzeb planów w obecnym cyklu planistycznym analiza presji wskazuje na następujące znaczące oddziaływania:

 • intensywna eksploatacja wód podziemnych;

 • pobory wód powierzchniowych;

 • zabudowa podłużna cieków polegająca głównie na zmianie profilu poprzecznego i podłużnego rzeki;

 • zabudowa brzegów jezior (zabudowa komunalna i gospodarcza);

 • umocnienie i zabudowa brzegów morskich;

 • zabudowa poprzeczna, obejmująca wszelkie budowle przegradzające koryto oraz wykonywanie sztucznych zbiorników wodnych.

Jednocześnie w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy zostały zawarte wykazy inwestycji i działań, które mimo że mogą spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych dla poszczególnych jednolitych części wód, to mogą być realizowane na podstawie art. 68 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.– Prawo wodne, gdyż spełniają warunki określone tym przepisem, a oceny w tym zakresie zostały przeprowadzone w trakcie opracowywania planów.

Ocena wodnoprawna umożliwia dokonanie analogicznej – od strony merytorycznej – jak w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, oceny spełniania celów środowiskowych, lecz w trybie indywidualnego postępowania administracyjnego. Zasadnym jest zatem, aby w procedurze oceny były uwzględniane kryteria, warunki i zasady, takie jak w procesie planistycznym. Mając na względzie dotychczasowe cykle planistyczne, w ww. postępowaniach w sprawie wydania oceny wodnoprawnej, analizie będą podlegać przede wszystkim inwestycje i działania, które w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy zostały uznane za znaczące i mogące mieć wpływ na nieosiągnięcie celów środowiskowych. W przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), ocenę wodnoprawną zastępuje się decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dotychczas przeprowadzane postępowania środowiskowe, ujmowały tematykę wpływu przedsięwzięć na stan jednolitych części wód i określonych dla nich celów środowiskowych. W związku z powyższym zakres inwestycji i działań podlegających ocenie wodnoprawnej będzie ujmował także przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, charakteryzujące się bezpośrednim wpływem na stan wód. Zakres inwestycji i działań wymagających uzyskania oceny wodnoprawnej został uzależniony od ich wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

W zakresie korzystania z wód projekt rozporządzenia przewiduje, że ocenie wodnoprawnej będzie wymagał pobór wód podziemnych nie mniejszy niż 1,0 mln m3 na rok lub 100 tys. m3 na rok, jeżeli jest realizowany w jednolitej części wód podziemnych zagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych z uwagi na stan ilościowy. Pobór wód powierzchniowych będzie podlegał ocenie wodnoprawnej, gdy jest nie mniejszy niż 2,5 mln m 3 na rok.

Celem projektu rozporządzenia w zakresie poboru wody jest określenie konieczności uzyskania oceny wodnoprawnej dla dużych ujęć wód podziemnych lub powierzchniowych. W zakresie obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej, piętrzenia wody podziemnej, wykonywanie rekultywacji wód oraz wprowadzania do zbiorników wodnych substancji hamujących rozwój glonów projekt rozporządzenia, kierując się wpływem poszczególnych działań na osiągnięcie celów środowiskowych, określa rodzaje inwestycji i działań, które wymagają oceny wodnoprawnej.

Wpływ poszczególnych działań na osiągnięcie celów środowiskowych był analizowany na podstawie udzielanych pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód. I tak określono, że oceny wodnoprawnej będą wymagały działania związane z odwodnieniem zakładu górniczego, które skutkują obniżeniem poziomu zwierciadła wody podziemnej.

Wydobycie kopaliny wymaga niekiedy odwodnienia i odprowadzenia znacznych ilości wód kopalnianych do cieków powierzchniowych. Odwodnienie złoża może wpływać na gospodarkę wodną w sąsiedztwie kopalni, a co za tym idzie powodować osuszanie górotworu, zmiany składowych bilansu wodnego, zmniejszenie plonowania użytków rolnych i leśnych, zmiany układu pola hydrodynamicznego, zmiany składu chemicznego wód podziemnych, osiadanie terenu prowadzące do tworzenia się obszarów podtopionych oraz do zmiany układu sieci wód powierzchniowych.

Piętrzenie wód podziemnych będzie podlegać

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.