Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Pokrycia z dachówek ceramicznych i cementowych

1.11.2005, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:

 • - pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek lub łat powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami normy PNB-02361:1999,
 • - równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit między powierzchnią deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej),
 • - równość płaszczyzny połaci z łat powinna być analogiczna jak podano powyżej, z tym że łata kontrolna powinna być położona na co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat),
 • - podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia zgodnie z p.3.1.6.1.B,
 • - łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój 38×50 mm; wymiar ten może być inny, jeżeli będzie to wynikać z obliczeń statycznych. Wzdłuż okapu łaty powinny być grubsze o 20 mm (58×50 mm),
 • - łaty należy przybijać do krokwi jednym gwoździem. Styki łat powinny się znajdować na krokwiach,
 • - w przypadku stosowania rynien, do czół krokwi należy przybić deskę o grubości 32÷38 mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych. Wierzch deski powinien się pokrywać z wierzchem łaty okapowej,
 • - wzdłuż kalenicy i naroży należy przybić dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów,
 • - wzdłuż kosza dachowego, przewidzianego do pokrycia blachą, powinna być przybita deska środkowa – wzdłuż osi kosza, a po obu jej stronach deski łączone na styk. Wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi należy przybić deskę środkową wzdłuż osi kosza. Grubość deski powinna być dostosowana do grubości łat,
 • - łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami posiadającymi aprobaty techniczne.

Przy wykonywaniu pokryć z dachówek ceramicznych i cementowych należy się stosować do następujących wymagań:

 • - przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe, z możliwością zastosowania tzw. fartuchów blaszanych na pokrycie od strony okapu,
 • - krycie dachówką ceramiczną powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-71/B-10241 w przypadku pokryć dachówką karpiówką (pojedynczo, podwójnie w koronkę lub w łuskę), dachówką holenderką, dachówkami
 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.