Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Pojęcie umowy o roboty budowlane

20.2.2013, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 647 Kodeksu cywilnego umowa o roboty budowlane to umowa, w ramach której wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wyko nanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Inwestor natomiast zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Umowa o roboty budowlane to rodzaj umowy o dzieło.

Umowa o roboty budowlane jest uregulowana w art. 647-658 Kodeksu cywilnego. Z tym, że na mocy art. 656 Kodeksu cywilnego do umowy o roboty budowlane znajdują zastosowanie niektóre przepisy z umowy o dzieło art. 656. Do skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywa nia przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło.

Wyliczenie z art. 656 K.c., wskazujące, kiedy przepisy z umowy o dzieło znajdują zastosowanie do umowy o roboty budowane, ma charakter wyliczenia enumeratywnego, czyli jest to katalog zamknięty.

Należy pamiętać, ze Ustawa – Prawo budowlane bezpośrednio nie reguluje umowy o roboty budowalne, choć oczywiście jej postanowienia mają wpływ na treść zawieranych umów o roboty budowlane.

Dodatkowo, zgodnie z odesłaniem z art. 638 K.c., do umowy o roboty budowlane stosuje się także przepisy art. 556 i n. K.c. w zakresie dotyczącym odpowiednio rękojmi za budynek.

Elementy istotne (essentialia negotii), czyli takie, które muszą być w umowie określone, aby umowę tę uznać za umowę o roboty budowlane, to:

  • strony umowy, czyli wykonawca i inwestor,

  • określenie zakresu robót budowlanych, wykonywanych w ramach umowy, tj. określenie obiektu, który ma powstać w wyniku wykonania umowy,

  • wynagrodzenie,

  • określenie czynności związanych z przygotowaniem robót.

Co do zasady, umowa o roboty budowlane powinna być zawarta w formie pisemnej. Jednak z brzmienia art. 648 § 1 K.c. wynika, że wymóg formy pisemnej w przypadku umowy o roboty budowlane jest zastrzeżony jedynie dla celów dowodowych. Oznacza to, że umowa o roboty budowlane zawarta bez zachowania formy pisemnej (zawarta ustnie) jest ważna i zobowiązuje wszystkie strony takiej umowy do wywiązania się ze swoich praw i obowiązków.

Ewentualne niezachowanie przez strony umowy formy pisemnej będzie miało jedynie tę konsek-wencję, iż w razie sporu sądowego znacznie utrudni stronom dowodzenie ich twierdzeń, a tym samym szanse ochrony swoich praw.

Zastrzeżenie formy pisemnej bez rygoru nieważności ma ten skutek, że w razie niezachowania zastrzeżonej formy nie jest w sporze dopuszczalny dowód ze świadków ani dowód z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności.

Do zachowania pisemnej formy wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli (prawa i obowiązki stron umowy o roboty budowlane). Do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów obejmujących treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron, lub dokumentów,

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.