Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Planowane zmiany w Prawie budowlanym

8.8.2019, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Zmiany w Prawie budowlanym wynikają z konieczności uproszczenia i przyspieszenia procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnienia większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć.

W celu uczynienia bardziej czytelnym zakresu odpowiedzialności projektanta oraz organów administracji, w projektowanych przepisach przewiduje się podział projektu budowlanego na projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny. Rozróżnienie elementów projektu budowlanego, które będą podlegały weryfikacji przez organ administracji publicznej od elementów, za których prawidłowe sporządzenie odpowiadać będą wyłącznie projektanci, sprawi, że wydawanie decyzji pozwolenia na budowę, czy też przyjęcie zgłoszenia wraz z projektem, będzie przebiegało sprawniej i szybciej.

Ponadto przewiduje się, iż podział projektu budowlanego spowoduje zmniejszenie obciążenia organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz umożliwi szybsze przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

W związku z projektowaną regulacją, zmieniającą zakres projektu budowlanego oraz jego poszczególnych części konieczne jest równoczesne wprowadzenie zmian dostosowawczych do nowej koncepcji projektu budowlanego w innych aktach prawnych.

W definicji obszaru oddziaływania obiektu skreśla się wyrażenie ,,w zagospodarowaniu“. Pojęcie zmiany zagospodarowania terenu może polegać na budowie obiektu budowlanego, czyli wiązać się z wykonaniem robót budowlanych, jak również odnosić się do innych zmian, nie związanych z budową czy wykonywaniem robót budowlanych. Prawo budowlane powinno zajmować się jedynie tą formą zagospodarowania, która dotyczy obiektów budowlanych, a zatem jedynie ,,zabudową“.

Niestety orzecznictwo sądowo-administracyjne, z uwagi na użyte w przepisie pojęcie ,,w zagospodarowaniu“, zbyt szeroko interpretuje pojęcie obszaru oddziaływania obiektu. Jak zaznaczono w wyroku WSA w Łodzi z 2 sierpnia 2018, sygn akt: ll SA/Łd 467/18: Pojęcia “ograniczeń w zagospodarowaniu terenu“ w rozumieniu art. 3 pkt 20 Pr. bud. nie można zawężać do samych tylko “ograniczeń zabudowy“ tego terenu, i w konsekwencji w tak błędnie (zbyt wąsko) określonym zakresie prowadzić analizę na tle art. 28 ust 2 Pr bud. Potwierdza to treść definicji legalne j “obszaru oddziaływania obiektu“ w brzmieniu aktualnie obowiązującym, w którym wspomniane“ ograniczenia zabudowy“ zostały wymienione tylko jako przykładowy rodzaj “ograniczeń w zagospodarowaniu terenu“. To ostatnie pojęcie (“ograniczenia w zagospodarowaniu“) ma zaś niewątpliwie szerszy zakres znaczeniowy niż same tylko “ograniczenia zabudowy“ (...) Przejawami takiego oddziaływania są więc np. hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne albo zanieczyszczenie powietrza, wody lub gleby, bądź też pozbawienie lub ograniczenie możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, środków łączności, (...)

Przepisami odrębnymi, które wprowadzają ograniczenia w zagospodarowaniu działki inwestora związane z budowanym obiektem, SCI więc także przepisy prawa cywilnego, które gwarantują właścicielowi nieruchomości sąsiedniej prawo do korzystania z niej zgodnie z przeznaczeniem (art. j40 k. c. ).

W wyroku WSA w Krakowie sygn. akt: ll SA/Kr 557/18, stwierdzono nawet, że: Zdaniem Sądu uznać bowiem należy, że znaczące zintensyfikowanie ruchu po prywatnej drodze dojazdowej może być właśnie rozumiane jako zmiana zagospodarowania nieruchomości.

Biorąc pod uwagę przykładowo podane wyroki należy zauważyć, że ustalanie obszaru oddziaływania obiektu budowlanego staje się niezwykle trudne, gdyż w ocenie różnych wyroków pojęcie to odnosi się do różnych wartości i bliżej niedookreślonych oddziaływań (wibracje, zanieczyszczenia), w tym immisji, co do których granice nie mogą być ustalane jednoznacznie zwłaszcza przez organy administracji architektoniczno-budowlanej czy projektantów. Z uwagi na to, że obszar oddziaływania obiektu jest podstawą ustalania stron w postępowaniu o pozwolenie na budowę, pojęcie to musi być jednoznaczne.

Tym samym uznano, że konieczne jest doprecyzowanie definicji obszaru oddziaływania obiektu, aby dostosowana była do materii regulowanej przez Prawo budowlane. Inne formy ograniczenia zagospodarowania terenu niż zabudowa (np. hałas, spaliny) wykraczają poza zakres przedmiotowy Prawa budowlanego. Przedmiotowe ograniczenia odnoszą się do możliwości zabudowy danej działki bądź nieruchomości zarówno budynkami, jak również innymi obiektami budowlanymi. Tak więc przykładowo ograniczenia dla działki (tzw. sąsiedniej) spowodowane koniecznością wyznaczenia na niej służebności dla działki, na której realizowana ma być inwestycja budowlana uniemożliwi właścicielowi jej zabudowę w zakresie obszaru objętego służebnością. Ponieważ jest to ograniczenie związane z zabudową - np. nie będzie możliwości wykonania ogrodzenia na granicy, aby umożliwić przejazd - działka taka mieścić się będzie w obszarze oddziaływania.

Dlatego też w przepisie pozostanie jedynie wyrażenie ,,w zabudowie“. Ograniczenia w zabudowie są jednoznaczne do ustalenia. Ograniczenia w zabudowie odnoszą się do takiego wpływu na nieruchomość, który uniemożliwia lub ogranicza wykonywanie robót budowlanych (w tym budowę obiektów budowlanych) z uwagi na niespełnianie przepisów techniczno-budowlanych i innych przepisów szczególnych, które stawiają wprost wymogi dotyczące zabudowy (przede wszystkim wymogi dotyczące odległości jednych obiektów budowlanych od innych obiektów budowlanych). Innymi słowy obszar oddziaływania budowanego obiektu budowlanego będzie to obszar, w stosunku do którego ten obiekt wprowadzi ograniczenia możliwości budowy innych obiektów budowlanych ze względu na wymogi przepisów odnoszące się do zabudowy (a nie ze względu na to, że obiekt wprowadzi jakiekolwiek subiektywne uciążliwości).

Art.9

Wprowadzono zmiany w zakresie uzyskiwania odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych.

W art. 9 ust. 1 następuje zmiana w zakresie dostosowania pojęcia do tego, które pojawia się w równolegle procedowanej ustawie o dostępności. Zamienia się pojęcie: osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 12170), w tym osób starsze, na pojęcie: osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W art. 9 ust. 3 wskazano wymagania jakie powinien spełniać wniosek do ministra właściwego, w sprawie dzielenia upoważnienia do wyrażenia zgody na odstępstwo. W przepisie wskazano, iż wniosek składa się przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę albo decyzji o zmianie decyzji pozwolenia na budowę. Dodatkowo wprowadzono zapis odnoszący się do postępowań administracyjnych dotyczących tzw. ,,samowoli budowlanych“ Powyższe jednoznacznie wskazuje, iż udzielenie zgody na odstępstwo nie jest możliwe podczas trwania procedury legalizacji samowoli budowlanej.

W przypadku odstępstw od przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego sprecyzowano jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku, przy czym szczególną uwagę zwrócono na obiekty budowlane istotne ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem (konieczność uzyskania postanowienia komendanta wojewódzkiego PSP lub właściwego miejscowo szefa delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w odniesieniu do komórek i jednostek organizacyjnych podległych MON, wyrażające zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych).

Wskazano również obowiązek uzyskania pozytywnej opinii państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w przypadku odstępstw dotyczących wymagań higieniczno - zdrowotnych oraz wymóg pozytywnej opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską lub wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.

Na wniosek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w projekcie ustawy wprowadzono zmianę, w zakresie jednoznacznego uregulowania braku konieczności uzyskania zgody organu administracji architektoniczno - budowlanej oraz upoważnienia ministra, w przypadku dostosowywania istniejących obiektów budowlanych do wymagań ochrony przeciwpożarowej przy ich nadbudowie, rozbudowie, przebudowie lub zmianie sposobu użytkowania. W ww. przypadkach zgoda na odstępstwo będzie mogła być udzielona w postanowieniu komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 620, z późn zm.). W tym miejscu należy zaznaczyć:, iż zgodnie ze stanowiskiem MSWiA, obecnie organy

Państwowej Straży Pożarnej wydają zgody na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej w trybie art. 6a ustawy o ochronie przeciwpożarowej, w związku z §2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z20l9 r. poz. 1065).

Dodatkowo należy podkreślić, iż przedmiotowe odstępstwo może dotyczyć tylko i wyłącznie przepisów w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej Odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych, które łączą się z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, ale jednocześnie są istotne z innego punktu widzenia np. ergonomii, funkcjonalności, bezpieczeństwa użytkowania z punktu widzenia innego niż zachowanie bezpieczeństwa pożarowego, nie mogą podlegać ww. trybowi.

Art.11

Na wniosek Ministra Zdrowia uzupełniono upoważnienie ustawowe o wytyczne dotyczące treści aktu wykonawczego, na podstawie którego możliwa będzie zmiana zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach na pobyt ludzi (M. P. poz. 231). Mając na względzie fakt, że w ustawie brakowało wytycznych również w zakresie rozporządzenia ministra właściwego do spraw rolnictwa, uzupełniono upoważnienie ustawowe w zakresie obu rozporządzeń.

Art. 12

Zmiany wprowadzone w przepisie mają na celu dostosowanie przepisu do nowego podziału projektu budowlanego - na Projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno – budowlany i projekt techniczny. Ze względu na fakt, iż zakres projektu architektoniczno-budowlanego rozumianego na dotychczasowych zasadach, zgodnie z założeniami zmiany ustawy, będzie rozdzielony pomiędzy Projekt architektoniczno-budowlany i techniczny, koniecznym było dostosowanie brzmienia przepisu dotyczącego samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Ponadto doprecyzowano sprawy związane z prowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o uprawnienia budowlane przez wskazanie, że postępowanie prowadzone jest na wniosek osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnień budowlanych oraz, że część pisemna egzaminu odbywa się we wszystkich okręgowych izbach właściwej izby w tym samym terminie i czasie, co ma podstawowe znaczenie dla rzetelności i zapewnienia równych szans zdającym Brak takiego warunku stwarza możliwość przeprowadzania części pisemnej egzaminu w izbach okręgowych w różnych terminach.

Art.14

W art. 14 wskazano wymaganą długość praktyki do uzyskania specjalizacji.

Art.20

a) Zmiana w art. 20 ust. 1 pkt la mówiąca o udziale osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności i przeniesienie części przepisu do nowego pkt laa w celu zapewnienia czytelności.

b) Dodanie pkt 1aa, w celu wskazania nowego obowiązku zapewnienia zgodności projektu technicznego z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno budowlanym.

c) Zmiana w art. 20 ust. 2 jest konsekwencją zmian podziału projektu budowlanego. Dodatkowo należy wskazać, że projektant sprawdzający, posiadający uprawnienia w odpowiedniej

specjalności, będzie dokonywał sprawdzenia zarówno projektu architektoniczno - budowlanego, jak również projektu technicznego.

d) Zapis dotyczący konieczności dołączenia oświadczenia o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej, zostaje przeniesiony do art. 34 ust. 3d, dlatego też uchyla się art 20 ust. 4 Takie rozwiązanie zapewni większą czytelność przepisów zarówno organom administracji architektoniczno - budowlanej jak i uczestnikom procesu budowlanego. W art. 34 będą zebrane wszystkie elementy projektu budowlanego w podziale na części.

W kontekście wprowadzanych zmian dotyczących podziału projektu budowlanego na części, ważnym jest podkreślenie faktu, iż art. 20 ust. 1 pkt 1, który nie jest zmieniany przedmiotową ustawą, odnosi się projektu budowlanego jako całości. Przepis ten ma szczególne znaczenie, gdyż nadaje na projektanta obowiązek zapewnienia, iż każda z części projektu będzie umożliwiać spełnienie, przez Projekt budowlany, rozumiany jako całość, wymagań ustawy, ustaleń określonych w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, przepisów oraz zasad wiedzy technicznej. W związku z faktem, iż projekt techniczny jest częścią projektu budowlanego nie zatwierdzaną przez organ administracji architektoniczno - budowlanej, waga zapewnienia odpowiedniej koordynacji międzybranżowej, jest obowiązkiem projektanta, który powinien być realizowany w trakcie całego okresu opracowywania projektu budowlanego.

Art.29

Podstawowym celem proponowanych zmian w ustawie - Prawo budowlane jest ułatwienie inwestorom ustalenia, jakie roboty budowlane wymagają dokonania zgłoszenia zamiast uzyskania pozwolenia na budowę, a jakie nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani nawet zgłoszenia.

Obecnie te kwestie reguluje art. 29 i art. 30 ustawy. Przepisy te były wielokrotnie nowelizowane (wprowadzono liczne odesłania i wyjątki od wyjątków). W konsekwencji obecnie ich odczytanie bez dobrej znajomości sposobów wykładni prawa jest utrudnione ponadto dla ustalenia wymogu dokonania zgłoszenia nie jest wystarczające samo przeanalizowanie art. 29 Prawa budowlanego, ale konieczne jest także odszukanie poszczególnych odesłań w art. 30 Prawa budowlanego. Dopiero bowiem przeanalizowanie art. 30 w zw. z art. 29 Prawa budowlanego pozwala na ustalenie, czy określone roboty budowlane wymagają dokonania zgłoszenia, czy też nie. Taka konstrukcja przepisów nie sprzyja czytelności ustawy i nie ułatwia procesu inwestycyjno-budowlanego.

Powoduje to, ze inwestor niejednokrotnie nie jest w stanie odczytać, czy jego inwestycja wymaga pozwolenia na budowę, zgłoszenia, czy jest zwolniona z tych obowiązków.

Tym samym, celem zmian w art. 29, a w konsekwencji również art. 30 jest przede wszystkim uproszczenie konstrukcji przepisów w taki sposób, aby osoba czytająca art. 29 ustawy w prosty sposób mogła się dowiedzieć, jakie formalności musi spełnić przy realizacji inwestycji.

Tworząc w projektowanej ustawie katalogi robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oparto się na obecnych rozwiązaniach w tym zakresie, niemniej jednak wprowadzając modyfikacje, których celem było uproszczenie procesu inwestycyjno - budowlanego. Tym samym, w większości przypadków, jeśli przed nowelizacją jakiś obiekt budowlany wymagał dokonania zgłoszenia, to także po nowelizacji będzie go wymagał, ale będzie to po prostu jednoznacznie wskazane w przepisie.

W związku z powyższym, wprowadzono zmiany: Art. 29 ust. 1 pkt 1 - 27

W przepisie wprowadzono katalog obiektów, których budowa wymaga zgłoszenia do organu

architektoniczno-budowlanego. Dotychczasowe brzmienie przepisu wyszczególniało budowy zwolnione z obowiązku uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, bez określenia czy dana budowa podlega zgłoszeniu, o którym mowa powyżej.

Na wniosek Ministerstwa Obrony Narodowej, uzasadniony charakterem obiektów budowlanych

realizowanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej, upraszcza się postępowanie związane z ich budową, z wyjątkiem budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej. Realizacja przedmiotowych obiektów będzie zwolniona z konieczności uzyskania decyzji pozwolenia na budowę - wystarczające będzie dokonanie zgłoszenia z obowiązkiem dołączenia do niego dokumentów o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1-4 Podkreślić należy, iż organ administracji architektoniczno-budowlanej ma możliwość nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.

Należy zaznaczyć, że w przypadku gdy na terenach zamkniętych ustalonych decyzją MON realizowane są obiekty budowlane, które zgodnie z art. 29 ust. 2 zwolnione są z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia, nadal ich realizacja, nie wymaga ani pozwolenia na budowę ani zgłoszenia.

Analogicznie w przypadku realizacji obiektów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 5-30, a więc tych których budowa wymaga wyłącznie zgłoszenia, nie ma obowiązku dołączania do zgłoszenia dokumentów o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1-4, w przypadku gdy realizowane są one na terenie zamkniętym ustalonym decyzją MON.

Uzupełniono również katalog robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę a wymagających zgłoszenia o naziemne tarasy przydomowe o powierzchni zabudowy powyżej 35 m“.

Wprowadzono również zmianę w zakresie pomostów. Zrezygnowano z opisania przeznaczenia pomostów, które można realizować na zgłoszenie, pozostano jedynie przy określeniu ich parametrów charakterystycznych tj całkowita długość do 25 m i wysokość 2,5 m od korony pomostu do dna akwenu.

Poprzednie określenia w zakresie przeznaczenia pomostów były mało precyzyjne Jednocześnie zdecydowano zwolnić z pozwolenia na budowę wszystkie oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę, bez względu czy są to oczyszczalnie przydomowe czy nie. Procedurę zgłoszenia już stosuje się do oczyszczalni przydomowych o wskazanej pojemności, dlatego też nie znajduje się przeciwwskazań przed zwolnieniem z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę wszystkich oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę.

Na wniosek Ministerstwa Środowiska wprowadza się ułatwienia w zakresie realizacji obiektów budowlanych będących jednocześnie urządzeniami wodnymi na gruntach leśnych Skarbu Państwa.

Zmiana przepisu wpłynie znacząco na skuteczniejszą realizację inwestycji polegających na budowie obiektów retencjonujących wodę w lasach. Z uwagi na dotychczasowy czasochłonny proces uzyskiwania poszczególnych decyzji w I etapie procesu inwestycyjnego (etapu projektowego), bardzo często dochodziło do rezygnacji z inwestycji, z uwagi na brak chęci do podjęcia czasochłonnej procedury realizacji przedsięwzięć w zakresie budowy obiektów budowlanych - stawów i zbiorników w lasach.

Obecne zauważalne zmiany klimatu, prowadzące do występowania ekstremalnie skrajnych i przeciwstawnych zjawisk hydrologicznych (powodzie oraz okresy suszy) zmuszają Lasy Państwowe do podejmowania działań zmierzających do przeciwdziałania tym anomaliom. Jednym z działań przeciwdziałającym tym zjawiskom jest realizacja zadań retencyjnych, polegających m.in. właśnie na budowie sieci niedużych stawów i zbiorników wodnych.

Warto zauważyć, iż wykonanie takich obiektów nie będzie zwalniało z obowiązku uzyskania zgody wodnoprawnej - wydawanej na podstawie odrębnych przepisów. Wyłączenie spod obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę zbiorników w lasach służących celom gospodarki leśnej umożliwi szybsze i skuteczniejsze podejmowanie działań zmierzających do adaptowania się lasów i leśnictwa do zmian klimatu. Podkreślić należy, iż ww. obiekty usytuowane na obszarze Natura 2000 będą wymagały zgłoszenia, natomiast obiekty usytuowane poza tym terenem będą zwolnione zarówno z decyzji pozwolenia na budowę, jak i zgłoszenia.

Dodatkowo, na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uproszczono zasady na jakich ma odbywać się budowa szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę z wykorzystaniem procedury zgłoszenia, poprzez rezygnację z ograniczenia objętości przedmiotowego zbiornika. Dotychczas proces budowy szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności większej niż 25 m2 wiązał się z obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Zmiana upraszczająca procedury budowy szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności większej niż 25 m“, związana jest z potrzebą dostosowania się rolników do wymagań rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5czerwca 2018 r w sprawie przyjęcia ,,Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotany pochodzącymi ze źródeł/ rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu“ (Dz. U 2018 poz. 1339) w zakresie gromadzenia nawozów naturalnych (odchodów zwierzęcych) na płytach i w zbiornikach. Zgodnie z ww. rozporządzeniem prowadzący produkcję rolną oraz podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 102 ust. 1 ustawy- Prawo wodne zobowiązani są do stosowania powierzchni lub pojemności posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów wynikających z tego rozporządzenia, w terminach do:

1) 31 12 2021 r - w przypadku podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w liczbie większej niż 210 DJP, w tym podmioty prowadzące chów lub hodowlę drobiu w liczbie większej niż 40000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior?

2) 31 .12.2024 r. - w przypadku podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP.

Mając na uwadze powyższe, zakłada się, iż wprowadzone zmiany z zakresu uproszczenia procedur budowlanych wpłyną na możliwość dostosowania się rolników do wymagań ww. rozporządzenia, a tym samym pozytywnie wpłyną na możliwość realizacji wymagań środowiskowych, wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie C-365/13, czy też wykorzystania środków UE.

Ponadto, również na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w celu uproszczenia procedur dotyczących budowy niecek dezynfekcyjnych w ramach dostosowywania gospodarstw do zasad bioasekuracji w związku z występowaniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF), wprowadza się zapisy wskazujące, iż przedmiotowe obiekty wymagają zgłoszenia, a nie decyzji o pozwoleniu na budowę. Zakłada się, iż niecki dezynfekcyjne funkcjonalnie związane z chlewnią to nieskomplikowane konstrukcyjnie obiekty, których obszar oddziaływania nie wykracza poza działkę na której są zlokalizowane, zatem nie generują uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości. Niecki dezynfekcyjne powinny zabezpieczać podłoże przed przesiąkaniem środka dezynfekcyjnego z tej niecki oraz zabezpieczać środek dezynfekcyjny przed działaniem czynników zewnętrznych, w tym przez zadaszenie tej niecki.

Ponadto wprowadzono zapisy zwalniające z pozwolenia na budowę związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej, silosy na kiszonkę. Przedmiotowa inwestycja wymagała będzie zgłoszenia.

Ponadto, na wniosek Ministerstwa Energii wyłączono z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę stacje regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3 i objęto tego rodzaju infrastrukturę wymogiem zgłoszenia. Zgodnie z opinią ME technologia regazyfikacji LNG w warunkach polskich stanowi alternatywę dla rozbudowy liniowej gazociągów, zwłaszcza w przypadkach braku technicznych i ekonomicznych warunków doprowadzenia sieci gazowej szczególnie do indywidualnych odbiorców. Obecnie technologia ta może wpłynąć pozytywnie na politykę państwa związaną z szybką gazyfikacją wybranych regionów i zaspokojeniem potrzeb w zaopatrzeniu w paliwa gazowe odbiorców oddalonych od infrastruktury gazowej. Infrastruktura taka może zapewnić impuls dla rozwoju gospodarczego lokalnych społeczności, a zwłaszcza przyczynić się do realizacji celów i strategii niskoemisyjnych Rozwój sektora LNG jest jednym z głównych i wiodących elementów systemowych rozwoju całego sektora gazowego i czasem jedynym elementem gazyfikacji nowych obszarów. W opinii ME, z uwagi na fakt, iż działalność związana z regazyfikacją skroplonego gazu ziemnego jest działalnością regulowaną, wymagającą koncesji, a główne elementy techniczne stacji podlegają stałemu nadzorowi właściwych organów państwowych (UDT), nie ma realnego zagrożenia dla uchybienia jakimkolwiek standardom bezpieczeństwa, czy powstania stanu zagrożenia życia lub zdrowia dla jednostek ludzkich.

Mając na względzie powyższe dopuszczono możliwość realizacji przedmiotowej inwestycji na podstawie zgłoszenia, z obowiązkiem dołączenia projektu zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonanym przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.

W uzgodnieniu z Ministerstwem Cyfryzacji wprowadzono zmianę polegającą na usunięciu budowy sieci telekomunikacyjnych z katalogu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, ale wymagających zgłoszenia, natomiast dodano do przedmiotowego katalogu podbudowę nadziemną dla telekomunikacyjnych linii kablowych. Realizacja przedmiotowej inwestycji będzie możliwa na podstawie zgłoszenia, z obowiązkiem dołączenia projektu zagospodarowania działki lub terenu.

Dodatkowo zastąpiono sformułowanie ,,poza rzekami żeglownymi“ zwrotem ,poza śródlądowymi drogami wodnymi“. Należy wskazać, że sformułowanie ,,rzeki żeglowne“ nie ma legalnej definicji, w szczególności nie zostało wyjaśnione w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn zm ), natomiast istnieje wykaz śródlądowych dróg wodnych, co pozwala jednoznacznie ustalić takie drogi wodne.

Art. 29 ust. 2 pkt 1 - 28

Dotychczasowy przepis wskazywał, które z robót budowlanych nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.

Obecnie w przepisie wprowadzono katalog obiektć+w, których budowa nie wymaga uzyskania zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej przed przystąpieniem do realizacji, a więc zarówno pozwolenia na budowę, jak i zgłoszenia.

Tarasy przydomowe o powierzchni zabudowy do 35 m2 zostały zwolnione z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę jak i zgłoszenia. Dookreślono również, iż zarówno przepusty o powierzchni przekroju do O,85 m2 nie wymagają ani zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę. Zmiana ta ma na celu rozwiać wątpliwości interpretacyjne powstające w przypadku przepustów o przekroju innym niż kołowy.

Ponadto uznano, że obiekty budowlane będące urządzeniami melioracji wodnych, które są z punktu widzenia budowlanego prostymi obiektami, nie powinny wymagać ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia. Tym samym ułatwiona zostanie ich realizacja w porównaniu do stanu obecnego, gdy wymagają one dokonania zgłoszenia.

Mając na uwadze fakt, iż dotychczas nie było jednoznacznych regulacji w zakresie urządzeń do przechowywania, wysyłania oraz odbierania przesyłek oraz wyroki sądów orzekające, iż paczkomat jest budowlą w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo budowlane, a w konsekwencji podlega regulacji m. in. uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, chyba, że inwestor wykaże, że jest to obiekt posadowiony na okres nie dłuższy niż 180 dni. Wówczas inwestor zobligowany byłby zgłosić zamiar jego budowy. Reguluje się, iż inwestycje dotyczące biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, automatów przechowujących przesyłki lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie nie wymagają zgłoszenia ani pozwolenia na budowę.

Zgodnie z wnioskiem Ministerstwa Obrony Narodowej wprowadzono przepis w znaczący sposób przyspieszający realizację robót związanych z posadowieniem obiektów kontenerowych na terenach zamkniętych wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej oraz wyposażeniem ich w media niezbędne do zabezpieczenia potrzeb socjalno-bytowych. Staje się to szczególnie istotne w sytuacji znaczącego wzrostu wykorzystania tego typu obiektów zarówno dla zaspokojenia potrzeb narodowych (dyslokacja istniejących oraz tworzenie nowych jednostek wojskowych), jak i sojuszniczych.

Do listy obiektów budowlanych nie wymagających zgłoszenia dodano również zamierzenia budowlane polegające na instalacji zbiorników do przechowywania paliw o pojemności do 5 m3. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gospodarstwa rolne, w celu poprawnego funkcjonowania, muszą zostać wyposażone w zbiorniki do magazynowania paliwa, które zapewnią odpowiednią ilość i jakość paliwa. Zbiorniki te muszą spełnić odpowiednie warunki techniczne i przeciwpożarowe Rolnicy w ramach środków min z UE mogą skorzystać z dofinansowania na wyposażenie w tego typu infrastrukturę. W celu stworzenia odpowiednich warunków w zakresie ułatwień wydaje się zasadne wprowadzenie zwolnienia instalacji zbiorników na paliwo do 5 m:i z uzyskania pozwolenia na budowę i wymogu zgłoszenia. Dodatkowo, jak wynika z przepisu § 11 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów dopuszcza się przechowywanie paliw płynnych klasy Ill, na potrzeby własne użytkowania, w zbiorniku naziemnym dwupłaszczowym o pojemności do 5 m3.

Art. 29 ust. 3 pkt 1 - 3

Celem wprowadzonej zmiany jest bardziej przejrzyste zestawianie robót budowlanych wymagających zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej, co zostało osiągnięte poprzez zawarcie tych robót w jednym przepisie wraz z ich podziałem na roboty budowlane polegające na przebudowie, remoncie obiektów budowlanych oraz instalowaniu urządzeń.

Zmieniono również przesłankę wymogu dokonania zgłoszenia przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Obecnie wymóg zgłoszenia dotyczy każdej przebudowy, która prowadzi do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu. Uznano, że wymóg zgłoszenia nie powinien dotyczyć każdego zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu, ale jedynie takiego, które będzie wykraczało poza działkę, na której budynek jest usytuowany. Jeśli zwiększenie oddziaływania mieścić się będzie na działce inwestora, to powinno znajdować się poza zakresem kompetencji organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Na wniosek Ministerstwa Gospodarki Morskiej i żeglugi Śródlądowej wprowadzono zapisy umożliwiające przebudowę instalacji odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej na podstawie zgłoszenia. Zmiana ta jest uzasadniona faktem, iż z końcem września 2020 r. instalacje odnawialnych źródeł energii (OZE), korzystające z systemu wsparcia dla OZE od chwili jego wprowadzenia w Polsce, tj. od 1 października 2005 r., utracą prawo do korzystania z tego systemu. Pierwszą grupę instalacji OZE, których będzie to dotyczyć stanowią małe elektrownie wodne (MEW). Spośród MEW o mocy do 1 MW w 2020 r. zakończy się okres wsparcia dla 365 obiektów o łącznej mocy zainstalowanej 45,69 MW

Ponieważ wiele z tych elektrowni powstało w latach 90-tych XX w i w pierwszych latach obecnego stulecia wymagają one obecnie unowocześnienia, poprawy bezpieczeństwa i zapewnienia dalszego stabilnego funkcjonowania. Dlatego bardzo ważne jest maksymalne uproszczenie procedur administracyjnych w przypadku potrzeby wykonania robót budowlanych związanych z ich przebudową. Małe elektrownie wodne, które utracą w 2020 r. prawo do korzystania z systemu wsparcia, a jednocześnie nie będą miały szansy podjęcia inwestycji związanych z wymianą na nowe urządzeń służących do wytwarzania energii utracą bowiem w większości przypadków możliwość dalszego funkcjonowania.

W przypadku instalacji uznano również, że do katalogu obiektów wymagających jedynie zgłoszenia, zamiast obecnego pozwolenia na budowę, zostanie przeniesiona instalacja gazowa. Byłoby nieracjonalne, gdyby sama instalacja gazowa wymagała nadal pozwolenia na budowę, skoro sieć gazowa obejmująca gazociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do O,5 MPa została uznana za niewymagającą pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia (art. 29 ust. 1 pkt 2 lit e). Zachowany zostanie jednak dla instalacji gazowej wymóg opracowania projektu budowlanego. W zakresie mikroinstalacji biogazu rolniczego wprowadzono regulacje na podstawie, których takie zamierzenia budowlane będą wymagały zgłoszenia (art. 29 ust. 3 lit. e).Zgłoszenia wymagać będzie również przebudowa stacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3.

Art. 29 ust. 4 pkt 1 - 4

W przepisie określono, które roboty budowlane są zwolnione z obowiązku uzyskania zgody organu

administracji architektoniczno-budowlanej na ich realizację. Dodatkowo wprowadzony został podział na cztery grupy tych robót, celem zapewnienia czytelności i jednoznaczności przepisu.

W zakresie robót budowlanych polegających na przebudowie poszerzono katalog zwolniony z decyzji o pozwoleniu na budowę i zgłoszenia. Z obowiązku zgłoszenia zwolniono m.in. przebudowę obiektów budowlanych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej wymienione w art. 29 ust. 1 pkt 30, oczyszczalni ścieków do 7,5 m:i na dobę, zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3, tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie nie dłuższym niż 180 dni, pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu do 2,5 m, kanalizacji kablowej, obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej, z wyłączeniem budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej. Z obowiązku zgłoszenia zwolniono również roboty budowlane w przypadku obiektów budowlanych, których budowa nie wymagała ani decyzji pozwolenia na budowę ani zgłoszenia. Ponadto, wobec pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych, w pkt 3 lit d doprecyzowano kwestię wykonania instalacji związanych z użytkowanym budynkiem poprzez wskazanie, że zarówno budowa instalacji, z wyłączeniem instalacji gazowych, wewnątrz jak i na zewnątrz użytkowanego budynku nie wymaga zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej. Pozwoli to wyeliminować częste wątpliwości, czy zwolnienie z pozwolenia na budowę i zgłoszenia dotyczy również odcinka instalacji wewnętrznej wychodzącej poza budynek. Rozwiązanie to będzie korzystne z punktu widzenia inwestora.

W przepisie wprowadzono zmianę dzięki której z pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia zwolniono prowadzenie robót budowlanych polegających na przebudowie budynków, których projekt budowlany wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej, z wyłączeniem przebudowy przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych.

Wobec powyższego zmiany wprowadzone w art. 29 ustawy mają na celu poprawę czytelności przepisu, który sprawiał problemy interpretacyjne.

W wyniku zmiany art. 29-30 ustawy, konieczne było również dokonanie zmian w innych przepisach ustawy - Prawo budowlane, które odwołują się do art 29-30 ustawy.

Art.29a

Zmiany w zakresie art. 29a ust. 1 S(l zmianami porządkującymi wynikającymi ze zmian wprowadzonych w art. 29 ust. 1 ustawy.

Art.30

Mając na uwadze zmiany wprowadzone w art. 29, konieczne było wprowadzenie zmian w art. 30, w ramach których usunięto przepisy regulujące jakie roboty budowlane wymagają zgłoszenia.

Ponadto wskazano, iż w zgłoszeniu należy określić, m. in. miejsce wykonywania robót budowlanych. Dodatkowo, wprowadzono w przepisie zmianę wskazującą na obowiązek dołączenia do zgłoszenia budowy pozwoleń, uzgodnień i opinii, wynikających wprost z przepisów odrębnych ustaw. Zmiana ta precyzuje katalog wymaganych dokumentów oraz umożliwia ich łatwiejszą identyfikację przez inwestora.

Dzięki temu proces inwestycyjno-budowlany będzie bardziej przejrzysty i sprawny. Wyszczególniono również celem doprecyzowania, obowiązek przedkładania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Ponadto, wprowadzono zmiany redakcyjne mające na celu poprawę czytelności procedury zgłoszenia oraz dostosowano odniesienia do nowego brzmienia art. 29 i 29a.

Wyszczególniono również jakie projekty są wymagane przy których robotach budowlanych podlegających obowiązkowi zgłoszenia. Mając na uwadze fakt, iż niektóre roboty budowlane zostały zwolnione z obowiązku uzyskania decyzji pozwolenia na budowę organ ma możliwość nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia kierownika budowy, w szczególnych przypadkach.

30a

W art. 30a wprowadzono zmiany odniesień do regulacji zawartych w art. 29 ustawy. Celem ochrony danych osobowych wprowadzono okres na jaki organ zamieszcza na BIP informacje dotyczące zgłoszenia.

Art. 31

Wprowadzone zmiany mają na celu doprecyzowanie kwestii dotyczących zgłoszenia rozbiórki obiektu budowlanego, w tym związanych z budynkami i budowlami zlokalizowanymi na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej.

Art. 32

a) ust.4a

Pierwszą zmianą jest uchylenie w art. 32 ust. 4a, zgodnie z którym nie wydaje się pozwolenia na budowę w przypadku rozpoczęcia robót budowlanych z naruszeniem przepisu art. 28 ust. 1 (czyli przed uzyskaniem pozwolenia na budowę). Przepis ten nie rozstrzyga jednak wprost, jakie działania ma podjąćorgan administracji architektoniczno-budowlanej (czy ma wydać decyzje o odmowie, czy też umorzyć: postępowanie).

Przedmiotowa nowelizacja rozstrzyga ten problem stwierdzając wprost, że wydaje się decyzję o odmowie.

Jednak z uwagi na to, że w nowym brzmieniu art. 35 ust. 5 kompleksowo reguluje się przypadki, kiedy wydaje się decyzję o odmowie, regulacja dotycząca odmowy w przypadku rozpoczęcia robót budowlanych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę jest przeniesiona z art. 32 (ust. 4a) do art. 35 ust. 5.

b) ust. 5 pkt 3

Kolejna zmiana dotyczy upoważnienia do wydania rozporządzenia w sprawie niektórych wzoróvv dokumentów Skreśla się w delegacji wzór decyzji o pozwoleniu na budowę (skreślenie w art. 32 w ust 5 pkt 3). Tym samym nie będzie się regulować wzoru takiej decyzji. Obecnie rodzi to spore problemy z uwagi na zmiany w przepisach innych niż w ustawie - Prawo budowlane (Kpa, przepisy o ochronie danych osobowych) lub w orzecznictwie (w zakresie tego, jakie informacje i jak sformułowane powinny znajdować się w decyzjach administracyjnych), które każdorazowo wymuszają zmiany rozporządzenia.

Przepisy Kpa określają elementy, jakie powinny być zawarte w decyzjach administracyjnych. Dlatego przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę należy kierować się przepisami Kpa.

Art.33

a) ust.2

W pkt 1 uaktualniono pojęcia dotyczące projektu budowlanego wynikające z jego nowego podziału oraz zmieniono wymaganą liczbę projektów, będących załącznikami do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, z 4 do 3. Zgodnie z wprowadzoną zmianą do wniosku o pozwolenia na budowę będą dołączane trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektonicznego - budowlanego. Projekt techniczny nie jest zatwierdzany w decyzji o pozwoleniu na budowę; dlatego też nie załącza się go do wniosku o pozwolenie na budowę. Ograniczenie liczby egzemplarzy projektu załączanego do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę ma na celu uproszczenie w tym zakresie obowiązków uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego oraz usprawnienie procedury zatwierdzania projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno - budowlanego w decyzji o pozwoleniu na budowę. Wobec powyższego po jednym egzemplarzu zatwierdzonych projektów otrzymają: inwestor, organ administracji architektoniczno -budowlanej oraz organ nadzoru budowlanego. Dodatkowo, podobnie jak w przypadku zgłoszenia, doprecyzowano, iż obowiązek pozwoleń, uzgodnień i opinii, powinien wynikać wprost z przepisów odrębnych ustaw. Zmiana ta precyzuje katalog wymaganych dokumentów oraz umożliwia ich łatwiejszą identyfikację przez inwestora. Dzięki temu proces inwestycyjno-budowlany będzie bardziej przejrzysty i sprawny.

Podkreślić należy, że roboty budowlane, do których wymagane było uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę mogą być prowadzone wyłącznie na podstawie projektu budowlanego, w tym projektu technicznego oraz pod nadzorem kierownika budowy. Kierownik budowy zobowiązany jest kierować budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dodatkowo, należy wskazać, iż projektowany art. 36b ustawy, nakłada na kierownika budowy obowiązek udostępnienia organowi nadzoru budowlanego aktualnego projektu technicznego, na każde jego żądanie.

Podkreślić również należy, że przepis art. 93 wskazuje m.in., iż kto wykonuje roboty budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach, pozwoleniu na budowę bądź zgłoszeniu budowy lub w sposób istotny odbiegający od zatwierdzonego projektu lub przystępuje do budowy lub prowadzi roboty budowlane bez dopełnienia wymagań określonych w art. 41 ust 4, art 42, art. 44, art 45 i art. 45a podlega karze grzywny.

W pkt 9 wprowadzono zmiany związane z programem ,,Czyste Powietrze“ w zakresie jednoznacznego wskazania, iż do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego budynku do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

b) ust.3

W projekcie ustawy zaproponowano również usunięcie art. 33 ust. 3, zgodnie z którym do wniosku o pozwolenie na budowę obiektów budowlanych:

1 ) których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników, takich jak: obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne lub

2) których projekty budowlane zawierają nowe, niesprawdzone w krajowej praktyce, rozwiązania techniczne, nieznajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach, - należy dołączyć specjalistyczną opinię wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra.

Ww. zmiana wynika z faktu, iż zgodnie z zaproponowanymi w ustawie zmianami projekt techniczny, zawierający m.in. rozwiązania konstrukcyjne oraz instalacyjne, nie będzie przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdzany i zatwierdzany. Ponadto każda z części projektu budowlanego sporządzana jest przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, która bierze odpowiedzialność za sporządzenie ich zgodnie z przepisami i wiedzą techniczną. Dodatkowo w większości przypadków, o których mowa w przepisie, będzie ustanowiony projektant sprawdzający.

Wobec powyższego przedmiotowa regulacja po wprowadzonych w ustawie zmianach jest nadmiarowa i zasadne wydaje się usuniecie powyższego zapisu.

Art. 34

a) ust. 2a i 2b

W przedmiotowych przepisach doprecyzowano kwestie związane z zakresem i treścią projektu budowlanego. Po pierwsze doprecyzowano, iż projekt budowlany (wszystkie jego części) powinny uwzględniać kwestie związane z bezpieczeństwem pożarowym. Ponadto podkreślono, iż Projekt budowlany może być sporządzony wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. W związku z powyższym rozwiązania zawarte w projekcie budowlanym, powinny być zaproponowane i zaprojektowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

b) ust.3

W projektowanych przepisach przewiduje się podział projektu budowlanego na projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno - budowlany oraz projekt techniczny. Projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z projektem architektoniczno - budowlanym będą tą częścią projektu budowlanego, która będzie zatwierdzana przez organ administracji architektoniczno - budowlanej. Projekt techniczny nie będzie zatwierdzany i przedkładany do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Dzięki takiemu rozwiązaniu wydawanie decyzji pozwolenia na budowę, czy też przyjęcia zgłoszenia wraz z projektem, będzie przebiegało sprawniej i szybciej. Już obecne przepisy Prawa budowlanego wskazują, które elementy projektu budowlanego są weryfikowane przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, wobec czego zbędne jest przedkładanie tych części projektu, które nie są przez organ sprawdzane. Należy jednocześnie zauważyć, iż pracownicy administracji architektoniczno - budowlanej nie są uczestnikami procesu budowlanego, ani nie maje) obowiązku posiadać uprawnień budowlanych W związku z powyższym, ocena rozwiązań technicznych zastosowanych w projekcie budowalnym jest poza kompetencją organu administracji architektonicznobudowlanej.

Rola organu ogranicza się do sprawdzenia kwestii wymienionych w art. 35 ust. 1. Niemniej jednak projekt architektoniczno- budowlany powinien zawierać również posadowienie obiektu budowlanego oraz informację na temat instalacji w jakie ma być wyposażony.

Ze względu na to, iż zmieniona zostaje formuła projektu budowlanego, konieczne jest ponowne zdefiniowanie wymagań co do zawartości każdej z jego części w zakresie części graficznej, opisowej jak również załączników W konsekwencji powyższego powstanie nowe rozporządzenie określające sposób sporządzania projektu budowlanego, mające na względzie konieczność zapewnienia czytelności i jednoznaczności danych zawartych w projekcie budowlanym oraz stopień skomplikowania projektowanego obiektu budowlanego.

W przepisach wymieniono elementy poszczególnych projektów wchodzących w skład projektu budowlanego podkreślając, że projekt techniczny, który przedkładany będzie do organu nadzoru budowlanego na etapie składania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie musi być zgodny z zatwierdzonym przez organ administracji architektoniczno-budowlanej projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym. Wprowadzenie przedmiotowego wymagania ma celu zapewnienie zgodności wszystkich trzech części projektu budowlanego. Jeżeli projektant będzie chciał dokonać jakichkolwiek zmian w projekcie technicznym - sprzecznych np. z projektem zagospodarowania działki lub terenu, będzie wymagane w pierwszej kolejności dokonanie zmian w projekcie zagospodarowania działki lub terenu.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu co do zasady nie zmienia swojego zakresu, z uwzględnieniem, że to w tej części projektu powinna się znajdować informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

W art 35 ust 1 pkt 5 doprecyzowano, iż kopie uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 są częścią projektu budowlanego. Zapis ten koresponduje z wymaganiami dotyczącymi formy i zakresu projektu budowlanego określonymi w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu.

Projekt architektoniczno - budowlany powinien obejmować kwestie związane ze sposobem użytkowania, dostępnością oraz układem przestrzennym i formą architektoniczną obiektów budowlanych. Ponadto projekt architektoniczno - budowlany powinien zawierać charakterystykę ekologiczne), a także określać charakterystyczne parametry oraz rozwiązania materiałowe i techniczne obiektu budowlanego – istotne z punktu widzenia otoczenia oraz środowiska. Dodatkowo powinien zawierać opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego. Z uwagi na fakt, iż projekt będzie uzgadniany z rzeczoznawcą ds zabezpieczeń przeciwpożarowych, zarówno projekt zagospodarowania działki lub terenu, jak i projekt architektoniczno - budowlany powinien zawierać wszystkie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego informacje dotyczące zamierzenia budowlanego.

Wprowadzono również wymóg załączenia ewentualnego postanowienia udzielającego zgody na odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych.

Projekt techniczny powinien natomiast zawierać m.in. konstrukcję obiektu, charakterystykę energetyczną, w zależności od potrzeb - dokumentację geologiczno-inżynierskich, geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych oraz pozostałe opracowania projektowe.

c) ust. 3b

Zmiana dostosowawcza. Zmiana odniesień, wynika z konieczności dostosowania obecnie funkcjonującego zapisu do nowego podziału projektu budowlanego na projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno - budowlany oraz projekt techniczny.

d) ust.3c-3d

W ust 3c wskazano, iż projekt techniczny musi być zgodny z projektem architektoniczno-budowlanym. Zgodność ta powinna być zachowana podczas całego procesu realizacji inwestycji, począwszy od momentu sporządzenia projektu technicznego i rozpoczęcia budowy. Wymóg ten jest oczywisty, jeśli mamy na uwadze wyżej opisane zmiany dotyczące projektu budowlanego. Ponieważ nowo zdefiniowany projekt architektoniczno - budowlany (w określonych przypadkach wraz z projektem zagospodarowania działki lub terenu) jest tą częścią projektu budowlanego, która podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę, logicznym jest iż rozwiązania opracowane w projekcie technicznym muszą być z nim zgodne. Należy zaznaczyć, iż projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno - budowlany i projekt techniczny stanowią całość - projekt budowlany, zgodnie z którym realizowane są roboty budowlane.

W ust. 3d określono, jakie oświadczenia, zaświadczenia oraz kopie uprawnień budowlanych powinny być częścią projektu budowlanego. Wszystkie ww. dokumenty, których przygotowanie jest w zakresie projektanta i projektanta sprawdzającego zebrano w jednym ustępie, aby ułatwić spełnienie przedmiotowego wymogu.

e) ust. 4 - 5

Dodatkowo wprowadzono zmianę w ust. 4 w zakresie liczby egzemplarzy projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno - budowlanego zatwierdzanych przez organ. Zmiana wiąże się ze zmianą w zakresie liczby projektów przedkładanych razem z wnioskiem o udzielenie decyzji pozwolenia na budowę ( projektowany art. 33 ust. 2 pkt 1). Obowiązujące przepisy nakładają obowiązek dołączenia i zatwierdzenia 4 egzemplarzy, po jednym dla organu administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru budowlanego oraz dwóch egzemplarzy dla inwestora. Zgodnie z proponowaną w ustawie zmianą zatwierdzane będą 3 egzemplarze projektu - po jednym dla organu administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego oraz inwestora.

W ust. 5 wprowadzono zmiany mające na celu dostosowanie obecnie funkcjonujących regulacji do nowego podziału projektu budowlanego na projekt zagospodarowania działki lub terenu, Projekt architektoniczno - budowlany oraz projekt techniczny.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że zgodnie z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane projektanci mają obowiązek tak dobierać zakres oraz treść projektu, aby w sposób jednoznaczny i wystarczający przedstawić dane zamierzenie inwestycyjne.

Wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących projektu budowlanego spowodowało także konieczność zmiany szeregu ustaw odnoszących się do tego pojęcia.

Art. 35

a) ust.1

Zmiany mają na celu doprecyzować i doregulować przepisy dotyczące rozpatrywania wniosków o pozwolenie na budowę i wydawanie ewentualnych decyzji o odmowie pozwolenia na budowę. Zmiany te polegają również na dostosowaniu obecnych przepisów do nowego podziału projektu budowlanego (przede wszystkim na podział projektu architektoniczno-budowlanego na projekt architektoniczno - budowlany i projekt techniczny). Nowością w zakresie przepisu art. 35 ust. 1 jest weryfikacja przez organ dołączenia do projektu oświadczenia projektanta, dotyczącego możliwości podłączenia projektowanego budynku do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Katalog sprawdzeń projektów załączonych do wniosku o pozwolenie na budowę uzupełniono o ustalenia uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej.

b) ust.3

Zmiana polega na skreśleniu w tym przepisie wzmianki o wydawaniu decyzji o odmowie pozwolenia na budowę w przypadku nieusunięcia nieprawidłowości we wniosku o pozwolenie na budowę. Kwestia decyzji o odmowie pozwolenia na budowę, w tym w przypadku nieusunięcia nieprawidłowości, jest regulowana kompleksowo w ust. 5.

Ponadto w art. 35 ust 3 zmienia się wyraz ,,naruszeń“ na ,,nieprawidłowości“ w celu ujednolicenia nazewnictwa w ustawie - Prawo budowlane.

c) ust.5

Zmiana ma na celu wskazanie przesłanek, których wystąpienie skutkuje wydaniem decyzji o odmowie pozwolenia na budowę. Zmiany mają charakter porządkujący i redakcyjny.

d) ust.6

Dodano pkt 3 mający na celu usprawnienie realizacji zamierzeń budowlanych zlokalizowanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej, służących bezpieczeństwu i obronności państwa Decyzja o pozwoleniu na budowę powinna, w takich przypadkach być wydana w ciągu 30 dni.

Art. 36a

W związku z powyżej opisanymi zmianami dotyczącymi projektu budowlanego, konieczne było dostosowanie przepisów regulujących instytucję istotnego odstąpienia od projektu. Dotychczasowe przepisy odnosiły się w tym zakresie do całego projektu budowlanego, podczas gdy wprowadzone regulacje dotyczyć będą projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz nowego zakresu projektu architektonicznego - budowlanego. Podkreślenia wymaga fakt, iż odstąpienia od projektu budowlanego, tak samo jak i wszystkie rozwiązania w projekcie budowlanym muszą być zgodne z przepisami techniczno - budowlanymi.

a) ust. 1 i la

W art. 36a ust. 1a Prawa budowlanego proponuje się złagodzenie wymogów związanych z dokonaniem legalnego odstąpienia od projektu budowlanego dotyczącego inwestycji realizowanej na zgłoszenie.

Wydaje się, że obowiązująca obecnie konieczność uzyskania pozwolenia na budowę przy zamiarze dokonania istotnych odstępstw od projektu przedkładanego przy zgłoszeniu jest zbyt rygorystyczna.

Zwłaszcza, że sama inwestycja, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, ust. 3 pkt 1 lit. a oraz pkt 3 lit. d nie wymaga pozwolenia na budowę. Tym samym proponuje się zapewnienie podobnych wymogów przy budowie, jak i przy istotnym odstąpieniu w zakresie tej budowy. Rozwiązanie to będzie korzystne z punktu widzenia inwestora.

Zmiany zawarte w przedmiotowym przepisie umożliwią zmianę usytuowania obiektu budowlanego na działce budowlanej, bez konieczności wystąpienia o decyzję zamienną, pod warunkiem, że zmiana usytuowania nie wpłynie na obszar oddziaływania terenów sąsiednich oraz będzie zgodna z obowiązującym na danym terenie planem miejscowym, wydaną decyzję o warunkach zabudowy oraz przepisami techniczno-budowlanymi.

b) ust.5

Z charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego, określonych w art. 36a ust. 5 pkt 2 Prawa budowlanego, zaproponowano wykreślenie kubatury. Przedmiotowy parametr jest trudny do obliczenia, co powoduje duże wątpliwości m.in. w zakresie stwierdzenia czy dana zmiana doprowadziła do zmiany kubatury, czy też nie. Zrezygnowano również z parametru jakim jest powierzchnia zabudowy, gdyż uważa się, iż w tej kwestii powinna przede wszystkim występować zgodność z miejscowym planem zagospodarowania terenu lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Stwierdzono, iż pozostałe parametry, które zostały wymienione w przepisie tj wysokość, długość, szerokość oraz liczba kondygnacji, są wystarczające do prawidłowego zakwalifikowania dokonanych zmian jako istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu, lub projektu architektonicznego - budowlanego. Adekwatne zmiany wprowadzono w art. 59a ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy - Prawo budowlane.

W zakresie katalogu istotnych odstąpień od zatwierdzonego projektu wprowadzono zapis, iż zmiana źródła ciepła do ogrzewania lub przygotowywania ciepłej wody użytkowej, ze źródła zasilanego paliwem ciekłym, gazowym, odnawialnym źródłem energii lub z sieci ciepłowniczej, na źródło opalane paliwem stałym będzie uznana za istotne odstąpienie od projektu budowlanego i będzie wymagała zatwierdzenia proiektu zamiennego. Dzięki wprowadzanej zmianie ewentualna zmiana źr6dła ciepła polegająca na rezygnacji z przyłączenia do sieci ciepłowniczej na rzecz mniej efektywnych źródeł ciepła, spowoduje konieczność uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

c) ust.5a

Uchylenie ust. 5a jest konsekwencją zmiah w ust. 5. Zmiana redakcji przepisu umożliwiła jednoznaczne określenie co jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu, dlatego nie ma konieczności wprowadzania katalogu zmian, które nie stanowią istotnego odstąpienia.

d) ust. 5bi 5c

Obecnie co do zasady odstąpienie w zakresie ppoż. wymagające zmiany uzgodnienia jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu (art. 36a ust. 5 pkt 6 Prawa budowlanego). Wyjątkiem jest zmiana charakterystycznychi parametrów obiektu budowlanego do 2% W tym przypadku konieczność zmiany uzgodnienia ppoż. nie jest przesłanką istotnego odstąpienia (jezeli takie uzgodnienie jest posiadane) - zob. art. 36a ust. 5a pkt 3 Prawa budowlanego.

Wydaje się, że w każdym przypadku dotyczącym ppoż. konieczność uzyskania uzgodnienia ppoż. Nie powinna być traktowana jako istotne odstąpienie, jeżeli takie uzgodnienie uwzględniające zmianę inwestor uzyskał. Dlatego też proponuje się dodanie ust. 5b w art. 36a, który rozstrzygnie tę kwestię. Oczywiście, jeżeli zmiana powodująca konieczność uzyskania uzgodnienia ppoż. będzie spełniać inne przesłanki z art. 36a ust. 5, będzie musiała przejść procedurę przewidzianą w przypadku istotnych odstąpień od zatwierdzonego projektu.

Analogiczną zmianę wprowadzono w zakresie pozwolenia właściwego konserwatora zabytków oraz uzgodnienia z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym.

e) ust. 6

Konsekwencją dodania ust. 1a jest zmiana ust. 6, w zakresie ponownego zgłoszenia.

Art. 36b

W ustawie dodano nowy przepis wskazujący jednoznacznie, iż zmiany w projekcie technicznym dotyczące

rozwiązań, które podlegały uzgodnieniu mogą być wprowadzone wyłącznie po ich ponownym uzgodnieniu.

Dodatkowo wskazano, że w przypadku wprowadzania zmian w projekcie budowlanym, powinien być on na bieżąco aktualizowany. W przepisie doprecyzowano możliwość

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.