Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Ograniczenia zawartości cementu i stosunku w/c

9.9.2004, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

W normie PN-88/B-06250 dopuszczalne minimalne ilości cementu oraz największe wartości stosunku wodno-cementowego były uzależnione od rodzaju betonu (zbrojony, niezbrojony) oraz od warunków pracy betonu w konstrukcji – beton osłonięty/narażony na działanie czynników atmosferycznych, narażony na stały dostęp wody przed zamarznięciem.

W normie PN-EN 206-1 po raz pierwszy w Polsce wprowadzono klasy ekspozycji betonu z uwagi na zagrożenia oddziaływaniem środowiska. Wyróżnia się zagrożenia spowodowane:

  • - karbonatyzacją (cztery klasy od XC1 do XC4) – do klasy XC1 można zakwalifikować betony wbudowane wewnątrz budynków o niskiej wilgotności powietrza oraz betony stale zanurzone w wodzie. Betony z których wykonane są fundamenty (także elementy prefabrykowane) kwalifikuje się do klasy XC2. Do klasy XC3 kwalifikuje się betony wbudowane wewnątrz budynków o wysokiej wilgotności powietrza oraz betony wbudowane na zewnątrz, ale osłonięte przed wpływami czynników atmosferycznych. Klasa XC4 to klasa, do której kwalifikuje się elementy betonowe pracujące w środowisku cyklicznie suchym i mokrym;
  • - chlorkami niepochodzącymi z wody morskiej – strefa śródlądowa (trzy klasy od XD1 do XD3). Do klasy XD1 kwalifikuje się betony narażone na działanie chlorków z powietrza. Elementy basenów kąpielowych, zbiorniki przemysłowe do gromadzenia roztworów chlorkowych powinny być wykonane z betonu zakwalifikowanego do klasy ekspozycji XD2. Elementy betonowe (żelbetowe), z których wykonane są konstrukcje mostów, nawierzchnie dróg, parkingów narażonych na ciecze zawierające chlorki powinny być wykonane z betonu zakwalifikowanego do klasy ekspozycji XD3;
  • - chlorkami z wody morskiej – strefa nadmorska (klasy od XS1 do XS3). Elementy betonowe realizowane w pobliżu wybrzeży, narażone na owiew zasolonego powietrza powinny być wykonane z betonu zakwalifikowanego do klasy ekspozycji XS1. Do klasy XS2 kwalifikuje się betony, z których realizowane są elementy budowli morskich, w tym także zanurzone części konstrukcji morskich. Do klasy XS3 kwalifikuje się betony, z których realizowane są konstrukcje narażone na obmywanie wodą morską w wyniku falowania morza;
  • - naprzemiennymi cyklami zamrażania i odmrażania (cztery klasy od XF1 do XF4). Klasa XF1 to klasa, do której kwalifikuje się betony (elementy pionowe) umiarkowanie nasycone wodą bez środków odladzających. W tej klasie ekspozycji nie wymaga się stosowania środków napowietrzających. Pionowe elementy betonowe narażone na działanie czynników atmosferycznych oraz środków odladzających powinny być wykonane z betonu zakwalifikowanego do klasy ekspozycji XF2. Poziome elementy betonowe, silnie nasycone wodą bez środków odladzających, narażone na działanie mrozu powinny być wykonane z betonu zakwalifikowanego do klasy ekspozycji XS3. Betonowe powierzchnie dróg i mostów narażone na silne nasycenie wodą oraz odladzanie środkami chemicznymi powinny być wykonane z betonu zakwalifikowanego do klasy ekspozycji XF4. W betonach zakwalifikowanych do klas XF2, XF3, oraz XF4 wymagane jest napowietrzanie mieszanki betonowej;
  • - agresją chemiczną (trzy klasy od XA1 do XA3). Klasy ekspozycji XA1, XA2 oraz XA3 dotyczą betonów pracujących odpowiednio w środowisku słabo-, średnio- i silnie agresywnym;
  • - w krajowym uzupełnieniu PN-B-06265 wprowadzono dodatkowo trzy klasy ekspozycji betonu z uwagi na agresję wywołaną ścieraniem (od XM1 do XM3). Klasy ekspozycji XM1, XM2 oraz XM3 dotyczą betonów pracujących odpowiednio w środowisku umiarkowanie, silnie i ekstremalnie zagrożonym ścieraniem.

Wymagania odnośnie do składu betonu (minimalnej ilości cementu w kg/m3, maksymalnego stosunku wodno-cementowego oraz minimalnej klasy wytrzymałościowej) przyjmuje się na podstawie klasyfikacji betonu do danej klasy ekspozycji. W tabeli 5.1.1.4/1. przedstawiono klasy ekspozycji betonu wraz z wymaganiami odnośnie do składu betonu.

Tabela 5.1.1.4/1. Klasy ekspozycji betonu oraz wymagania odnośnie do składu mieszanki betonowej

Typ zagrożenia

 

Klasa ekspozycji

 

Minimalna ilość cementu kg/m3

 

Maksymalne W/C

 

Minimalna klasa wytrzymałości

 

Brak agresji

 

XO

 

 

 

C12/15

 

Karbonatyzacja

 

XC1

 

260

 

0,65

 

C20/25

 

XC2

 

280

 

0,60

 

C25/30

 

XC3

 

280

 

0,55

 

C30/37

 

XC4

 

300

 

0,50

 

C30/37

 

Korozja chlorkowa w strefie śródlądowej

 

XD1

 

300

 

0,55

 

C30/37

 

XD2

 

300

 

0,55

 

C/30/37

 

XD3

 

320

 

0,45

 

C35/45

 

Korozja chlorkowa w strefie nadmorskiej

 

XS1

 

300

 

0,50

 

C30/37

 

XS2

 

320

 

0,45

 

C35/45

 

XS3

 

340

 

0,45

 

C35/45

 

Agresja spowodowana zamrażaniem i rozmrażaniem

 

XF1

 

300

 

0,55

 

C30/37

 

XF2

 

300

 

0,55

 

C25/30

 

XF3

 

320

 

0,50

 

C30/37

 

XF4

 

340

 

0,45

 

C30/37

 

Agresja chemiczna

 

XA1

 

300

 

0,55

 

C30/37

 

XA2

 

320

 

0,50

 

C30/37

 

XA3

 

360

 

0,45

 

C35/45

 

Agresja wywołana ścieraniem

 

XM1

 

300

 

0,55

 

C30/37

 

XM2

 

300

 

0,55

 

C30/37

 

XM3

 

320

 

0,45

 

C35/45

 

Dla normowego betonu recepturowego w krajowym uzupełnieniu PN-B-06265 wprowadzono minimalne zawartości cementu w kg/m3 w zależności od klasy konsystencji. W tabeli 5.1.1.4/2 przedstawiono minimalne zawartości cementu klasy 32.5 na 1 m3 betonu przy założeniu maksymalnej wielkości ziaren zastosowanego kruszywa 32 mm. Zawartość cementu należy zwiększyć w przypadku zastosowania kruszywa o wielkości ziaren do 16 mm – o 10 % oraz o 20 % w przypadku kruszywa o uziarnieniu do 8 mm. Normowy beton recepturowy można wbudowywać tylko w środowiskach odpowiadających klasom ekspozycji: XO, XC1 oraz XC2.

Tabela 5.1.1.4/2. Minimalne ilości cementu klasy 32.5 w kg/m3 dla normowego betonu recepturowego

Normowy beton recepturowy NBR

 

Klasy konsystencji

 

S1

 

S2

 

S3

 

NBR 10

 

210

 

230

 

260

 

NBR 15

 

270

 

300

 

330

 

NBR 20

 

290

 

320

 

360

 

Analizując wymagania zawartości cementu w betonie, należy stwierdzić, że

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.