Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Ogólne warunki wykonania i odbioru konstrukcji stalowych

9.9.2004, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Postanowienia dotyczące formy i zawartości dokumentacji zawarte są w obowiązujących przepisach prawa budowlanego oraz w normie PN-B-06200.

I. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa powinna obejmować:

 • specyfikację techniczną, jako dokumentację zamawiającego, stanowiącą załącznik do kontraktu i określającą w sposób jednoznaczny przedmiot i zakres robót oraz wymagania, z którymi powinno być zgodne ich wykonanie,

 • projekt techniczny (budowlany) wykonany zgodnie ze specyfikacją techniczną w sposób wymagany w celu uzyskania pozwolenia na budowę; projekt techniczny może również pełnić rolę specyfikacji technicznej,

 • rysunki warsztatowe elementów konstrukcji, wykonane zgodnie z projektem technicznym i obowiązującymi normami; do rysunków należy załączyć wykaz stali, łączników oraz schematy montażowe konstrukcji, określające usytuowanie elementów, a także niezbędne szczegóły połączeń montażowych.

Wszelkie zmiany dokumentacji projektowej powinny być wprowadzane w sposób umożliwiający bezpośrednie i jednoznaczne ich odczytanie.

II. Specyfikacja techniczna

W specyfikacji technicznej określa się przedmiot i zakres robót oraz warunki i wymagania techniczne związane z realizacją konkretnego obiektu będącego przedmiotem kontraktu.

Poza przedmiotem i zakresem robót podaje się w niej wyłącznie te wymagania i dane szczegółowe, w tym wymagania specjalne, które stanowią niezbędne uzupełnienie wymagań aktualnych norm. Specyfikacja techniczna stanowi integralną część kontraktu. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, to w przypadku ewentualnej zmiany specyfikacji stosuje się procedurę analogiczną, jak w pozostałych warunkach kontraktu. Jeżeli nie opracowuje się specyfikacji technicznej, to jej funkcję spełnia projekt techniczny. Formę i zakres tematyczny specyfikacji technicznej dostosowuje się do przedmiotu (obiektu budowlanego) i zakresu prac według listy kontrolnej.

Lista kontrolna powinna zawierać poniższe informacje.

Przedmiot i zakres prac/usług – informacje ogólne:

 1. 1) Roboty podstawowe – krótki opis obiektu/konstrukcji;
 2. 2) Roboty przygotowawcze i towarzyszące (np. fundamenty);
 3. 3) Specjalne badania (z udziałem wykonawcy);
 4. 4) Dokumentacja projektowa i jej uzgodnienia;
 5. 5) Dokumentacja wykonawcza i jej akceptacja;
 6. 6) Klasa konstrukcji i specjalne wymagania związane z zapewnieniem jakości;
 7. 7) Klasa środowiska korozyjnego i specjalne wymagania związane z zapewnieniem jakości;
 8. 8) Punkty kontrolne harmonogramu (wymagane terminy);
 9. 9) Procedura wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej;
 10. 10) Rodzaj i zakres dokumentacji dostarczanej przez wykonawcę.

Dane i założenia do projektu technicznego:

 1. 1) Koncepcja architektoniczna – rysunki;
 2. 2) Uwarunkowania środowiskowe (lokalizacja, otoczenie, warunki geotechniczne);
 3. 3) Parametry funkcjonalno-użytkowe/technologiczne obiektu;
 4. 4) Obciążenia i normy projektowania;
 5. 5) Układ konstrukcyjny – koncepcja ogólna;
 6. 6) Elementy konstrukcji – wymagania, ograniczenia i opcje dotyczące materiałów i wyrobów (m.in. kształtowników);
 7. 7) Połączenia – wymagania, ograniczenia i opcje, w szczególności rodzaje i wartości oddziaływań (jeśli kontrakt nie obejmuje projektu technicznego, rysunki warsztatowe z obliczeniami połączeń);
 8. 8) Specjalne uzgodnienia (klauzule) wymagane przy opracowaniu projektu technicznego.

Wytwarzanie – wymagania specjalne i ograniczenia:

 1. 1) Tolerancje specjalne (dodatkowe i/lub ostrzejsze niż normowe);
 2. 2) Procesy specjalne (spawalnicze) – zakres i rodzaj badań, kryteria odbioru (klasa) spoin oraz wymagania związane z wykonaniem i zapewnieniem jakości połączeń spawanych;
 3. 3) Połączenia (styki) montażowe – wymagania specjalne związane z przygotowaniem (obróbką) powierzchni stykowych;
 4. 4) Ograniczenia technologiczne – miejsca (części) elementów, w których nie dopuszcza się stosowania technik i metod powodujących utwardzenie materiału;
 5. 5) Ograniczenia wymiarów i masy elementów wysyłkowych;
 6. 6) Elementy i złącza dodatkowego wyposażenia i oprzyrządowania (uchwyty, otwory);
 7. 7) Sposób przygotowania powierzchni i zabezpieczenia konstrukcji przed korozją i ogniem;
 8. 8) Wymagania związane z próbnym montażem w wytwórni.

Montaż – uwarunkowania robót budowlano-montażowych:

 1. 1) Plan zagospodarowania placu budowy (dane geodezyjne, drogi i place składowania, rodzaje nawierzchni);
 2. 2) Instalacje/przewody podziemne i nadziemne oraz inne przeszkody – szczegóły usytuowania (szkice);
 3. 3) Zaopatrzenie w wodę i energię (przyłącza);
 4. 4) Wytyczne i warunki montażu konstrukcji (specjalne wymagania dotyczące m.in. podpór i stężeń montażowych);
 5. 5) Warunki montażu lekkiej obudowy;
 6. 6) Powłoki ochronne i (ewentualnie) inne zabezpieczenia konstrukcji – rodzaje i warunki wykonania;
 7. 7) Koordynacja robót – warunki współpracy z podwykonawcami innych specjalności;
 8. 8) Uzgodnienia specjalne wymagane przy opracowaniu projektu montażu (akceptacja projektanta).

III. Projekt techniczny (budowlany)

Projekt konstrukcji stalowej wykonuje się – w zależności od decyzji projektanta – według Polskich Norm dotyczących projektowania konstrukcji (PN-B), mimo, iż formalnie posiadają one status norm wycofanych lub europejskich norm projektowania konstrukcji, tzw. Eurokodów (PN-EN), zatwierdzonych i opublikowanych w języku polskim, jeżeli obejmują wszystkie niezbędne aspekty związane z zaprojektowaniem tej konstrukcji (stanowią kompletny zestaw norm umożliwiający projektowanie).

Eurokody ujednolicają algorytmy projektowania we wszystkich krajach, które je wprowadziły. Dzięki temu konstrukcje inżynierskie i budynki mogą być projektowane według tych samych zasad w różnych krajach europejskich. Norma krajowa (polska) wprowadzająca dany Eurokod może zawierać załączniki krajowe, w których podano alternatywne metody postępowania przy wymiarowaniu konstrukcji, lub które dostosowują daną normę europejską do specyficznych uwarunkowań krajowych (dotyczy to szczególnie norm w zakresie obciążenia konstrukcji wiatrem i śniegiem).

Zgodnie z postanowieniami PN-EN 1990 projekt uznaje się za zgodny z zasadami i regułami tej normy, jeśli przy jego sporządzaniu założono spełnienie następujących warunków:

 • ustrój konstrukcyjny został dobrany, a projekt konstrukcji opracowany, przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu,

 • roboty budowlane wykonane są przez osoby o odpowiednich umiejętnościach i doświadczeniu,

 • zapewniony jest odpowiedni nadzór i kontrola jakości w trakcie wykonania, tj. w biurze projektów, w wytwórniach, zakładach i na budowie,

 • stosowane są materiały budowlane i wyroby, zgodne z EN 1990 lub z EN 1991 do EN 1999, z odpowiednimi normami dotyczącymi wykonania lub dokumentami odniesienia, lub zgodne ze specyfikacjami technicznymi,

 • konstrukcja będzie utrzymana w odpowiednim stanie technicznym,

 • użytkowanie konstrukcji będzie zgodne z założeniami projektu.

Projekty konstrukcji budowanych realizowanych w kraju, opracowywanych na podstawie przepisów zagranicznych, weryfikuje się i autoryzuje pod względem zgodności z przepisami obowiązującymi w Polsce.

Dokumentację projektową opracowaną przez wykonawcę akceptuje zamawiający przed rozpoczęciem robót.

Projekt techniczny konstrukcji stalowej zawiera:

 • opis techniczny konstrukcji (specyfikację techniczną, w tym klasę konstrukcji, klasę środowiska korozyjnego, system ochrony przed korozją wg PN-EN ISO 12944-8 i klasę odporności ogniowej),

 • obliczenia statyczne,

 • rysunki projektowe,

 • wstępny

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.