Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Odchyłki wymiarów i rozmieszczenia zbrojenia

29.11.2013, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Odchyłki podane poniżej określone są za normą [N5] i poz.[7].

Odchyłka od prostoliniowości

Dopuszczalna odchyłka od prostoliniowości prętów wynosi ±0,5 mm/mb.

Odchyłka długości

Dopuszczalna odchyłka długości „L” prętów wynosi (rys. 5.5.6/1):

–10 mm < ΔL < +10 mm dla φ ≤ 20 mm,

–0,5 φ < ΔL < +0,5 φ dla φ > 20 mm.

Odchyłka uwzględnia już ukosowanie pręta podczas cięcia.

Odchyłki ukształtowania zbrojenia na długości elementu

Dopuszczalne odchyłki usytuowania zagięć i odgięć oraz położenia połączenia spawanego i zgrzewanego doczołowo są jednakowe i wynoszą:

–12 mm < Δli < +12 mm dla li ≤ 1000 mm,

–30 mm < Δli < +30 mm dla li > 1000 mm.

Schemat wyznaczania długość odcinka zbrojenia „l” do odgięcia i zagięcia podany jest na rys. 5.5.6/1.

Dopuszczalna odchyłka rozstawu strzemion wynosi ±10 mm w stosunku do projektowanego.

Dopuszczalna odchyłka długości zakładu i zakotwienia zależna jest od klasy tolerancji według [N5] i wynosi:

–0,06 · l ≤ Δl < +5φ dla I-szej klasy tolerancji,

0 mm ≤ Δl < +5φ dla II-giej klasy tolerancji.

W I klasie tolerancji – tzw. tolerancji normalnych – uzyskuje się spełnienie założeń projektowych i wszelkich wymogów funkcjonalnych dotyczących danego obiektu.

Klasę II stosuje się do konstrukcji specjalnych.

Zaginanie prętów należy wykonywać na trzpieniu o średnicy nie mniejszej niż wymagana. Dopuszcza się zwiększenie średnicy zagięcia o 1 średnice pręta zaginanego.

Odchyłka grubości otuliny

Dopuszcza się odchylenie grubości otuliny od wymaganej w projekcie wartości cnom. Zgodnie z normą [N5] otulina rzeczywista musi spełniać zależność:

Dopuszczalne wartości odchyłki ustala się na podstawie klasy tolerancji i wymiarów przekroju elementu według tabeli 5.5.6/1.

Wymiary przekroju b i h

 

Klasa tolerancji

 

I

 

II

 

≤150 mm

 

+10 mm, -Δcdev1)

 

+5 mm, -Δcdev1)

 

400 mm

 

+15 mm, -Δcdev1)

 

+10 mm, -Δcdev1)

 

≥ 2500 mm

 

+25 mm 2), -Δcdev1)

 

+20 mm, -Δcdev1)

 

1)Ponieważ załącznik krajowy do PN-EN 1992-1-1 nie podaje wartości odchyłki otuliny, należy przyjmować Δcdev = 10 mm.

2) Odchyłka dla fundamentów może być zwiększona do +40 mm.

Odchyłki dla pośrednich wymiarów przekroju ustala się według interpolacji liniowej. Dopuszczalne odchyłki ujemne dla konstrukcji projektowanej według normy PN-B- 03264:2002 z wyłączeniem fundamentów wykonywanych bezpośrednio na gruncie wynoszą -5mm.

 

Odchyłka rozmieszczenia zbrojenia w

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.