Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Odchyłki wykonawcze

1.2.2006, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Osie słupów na poziomie stóp powinny być usytuowane z dokładnością ±5 mm (tabela 6.1.11/1. poz. 1). Rozwiązanie konstrukcyjne stopy powinno umożliwić regulacje położenia słupa w tym zakresie.

Spód podstawy słupa powinien być usytuowany z dokładnością ±5 mm w stosunku do wymaganego poziomu.

Dopuszczalne odchyłki ustawienia poszczególnych słupów podano w tabeli 6.1.11/1.

Dla grup kolejnych słupów w budynkach wielokondygnacyjnych należy przyjmować:

  1. a) średnią arytmetyczną odchyłek w planie każdych sześciu wzajemnie powiązanych słupów wg tabeli 6.1.11/1 (dotyczy to obu wzajemnie prostopadłych kierunków),
  2. b) pochylenie słupa między kondygnacjami w grupie sześciu sąsiadujących słupów jw., e ≤ 0,01 h.

Tabela 6.1.11/1. Dopuszczalne odchyłki ustawienia słupów wg PN-B-06200 i PN-B-06200/Ap1:2005

Dopuszczalne odchyłki osi i poziomu belek podane w tabeli 6.1.11/2 odnoszą się również do nachylonych elementów, których odchyłki są mierzone w stosunku do wymaganej płaszczyzny położenia.

Poziom belek należy mierzyć od rzeczywistego poziomu stropu.

Dopuszczalna odchyłka w środku rozpiętości zmontowanej belki w płaszczyźnie pionowej lub poziomej wynosi 1/750 rozpiętości, ale nie mniej niż 3 mm. Odchyłkę należy mierzyć od linii prostej lub kształtu projektowanego po uwzględnieniu strzałki ugięcia.

Wzajemne boczne przesunięcie pasów w środku rozpiętości belki nie powinno być większe niż maks [1/100 h, 10 mm], gdzie h – wysokość belki.

Dopuszczalna odchyłka końca belki wspornikowej mierzona w stosunku do punktu podparcia wynosi 1/300 długości belki.

Tabela 6.1.11/2. Dopuszczalne odchyłki osi i poziomu belek wg PN-B-06200

Dopuszczalne odchyłki montażu szyn i belek podsuwnicowych podano w tabeli 6.1.11/3. Rozwiązanie konstrukcyjne oparcia belek podsuwnicowych na słupach powinno umożliwiać regulację jezdni w tym zakresie.

Tabela 6.1.11/3. Dopuszczalne odchyłki montażu szyn i belek podsuwnicowych wg PN-B-06200

W połączeniach śrubowych doczołowych, w których wymagany jest docisk na całej powierzchni styku, szczeliny w styku blach czołowych po dokręceniu śrub nie powinny być większe niż podano na rysunku 6.1.11/1. Odchyłka kątowa ∆θ powinna spełniać warunek wg tabeli

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.