Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Mury zbrojone

1.6.2005, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Mur zbrojony jest konstrukcją, w której pręty lub siatka, zwykle stalowe, są umieszczone w zaprawie lub betonie w taki sposób, żeby wszystkie materiały składowe wspólnie przenosiły obciążenia. Tworzy się ją z muru z bruzdami lub kanałami wypełnionymi betonem lub betonem zbrojonym. Zbrojenie umieszczone wewnątrz muru (w kanałach, spoinach) jest zbrojeniem wewnętrznym, natomiast umieszczone w warstwach przypowierzchniowych – zbrojeniem zewnętrznym.

Konstrukcja zespolona murowo-betonowa jest konstrukcją powstałą w wyniku trwałego zespolenia muru i betonu, natomiast konstrukcja zespolona murowo-żelbetowa powstaje w wyniku trwałego zespolenia muru i betonu zbrojonego.

W przypadku murowych konstrukcji zbrojonych ogólne zalecenia i wymagania dotyczące wykonawstwa elementów murowych, zaprawy i muru są zgodne z zaleceniami podanymi w PN-B-03002:1999 dla murów niezbrojonych.

Do wykonywania murowanych konstrukcji zbrojonych należy stosować elementy murowe odpowiadające wymaganiom podanym w odpowiednich Polskich Normach oraz zaliczane do grupy 1 lub 2 – wg klasyfikacji przyjętej w PN-B-03002:1999 zaprawy cementowe lub cementowo-wapienne o charakterystycznej wytrzymałości na ściskanie nie niższej niż 5,0 N/mm2 – wyznaczanej zgodnie z PN-85/B-04500.

Beton stosowany do wypełniania w murowych konstrukcjach zbrojonych, jak również stanowiący część składową konstrukcji murowo-betonowych oraz murowo-żelbetowych, powinien spełniać wymagania PN-B-03264:2002. Zaleca się, aby beton stosowany do wypełniania w murowych konstrukcjach zbrojonych jak również stanowiący część składową konstrukcji murowo-betonowych oraz murowo-żelbetowych, był klasy wytrzymałościowej nie niższej niż B 15 – wg PN-B-03264:2002.

Zaleca się, aby beton wypełniający przestrzenie puste, których najmniejszy wymiar nie jest mniejszy niż 50 mm lub kiedy grubość otulenia zbrojenia betonem zawiera się w granicach od 15 mm do 25 mm, wykonany był z użyciem kruszywa o uziarnieniu nieprzekraczającym 10 mm. Do wypełnienia przestrzeni pustych, których najmniejszy wymiar jest nie mniejszy niż 100 mm lub kiedy grubość otulenia zbrojenia betonem jest nie mniejsza niż 25 mm, można stosować beton wykonany przy użyciu kruszywa o uziarnieniu nieprzekraczającym 20 mm.

Mieszanka betonowa może być indywidualnie projektowana lub wykonana zgodnie z zaleceniami PN-EN 206-1. Zaleca się, aby mieszanka zawierała tylko tyle wody, ile jest potrzebne do zapewnienia wymaganej wytrzymałości i urabialności, gwarantującej kompletne wypełnienie pustych przestrzeni.

Stal zbrojeniowa stosowana w murowych konstrukcjach zbrojonych może być gładka lub żebrowana, zgodna z wymaganiami normy PN-B-03264:2002.

Stal zbrojeniową klasyfikuje się o celów obliczeniowych w następujący sposób:

  • - stal wysokiej ciągliwości:

    εuk > 5 % oraz ftk/fyk > 1,08

  • - stal średniej ciągliwości:

    εuk > 2,5 % oraz ftk/fyk > 1,05

gdzie:

εuk

 
  • - wartość charakterystyczna wydłużenia jednostkowego stali przy maksymalnym naprężeniu rozciągającym;
 

ftk

 
  • - wytrzymałość na rozciąganie stali zbrojeniowej;
 

fyk

 
  • - granica plastyczności stali zbrojeniowej.
 

Zaleca

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.