Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Kwalifikacja inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

25.9.2019, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Na podstawie aktualnego rozporządzenia OOŚ poniżej zaszeregowano przedsięwzięcia sektora gospodarki wodno-ściekowej w następujący sposób. Po pierwsze zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia 9 listopada 2010 r. Do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się następujące rodzaje przedsięwzięć (grupa pierwsza – 1 – dla których zawsze przeprowadza się właściwą OOŚ). Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia OOŚ do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się następujące rodzaje przedsięwzięć (grupa pierwsza – 1 – dla których zawsze przeprowadza się właściwą OOŚ):

35)zapory lub inne urządzenia przeznaczone do zatrzymywania i stałego retencjonowania (gromadzenia) nie mniej niż 10 mln m3 nowej lub dodatkowej masy wody;

36)budowle piętrzące wodę o wysokości piętrzenia nie mniejszej niż 5 m;

37)urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1100 m3 na godzinę;

38)urządzenia do przerzutu wody w celu zwiększenia zasobów wodnych innych cieków naturalnych, kanałów, jezior oraz innych zbiorników wodnych, w ilościach nie mniejszych niż 100 mln m3 na rok;

39)urządzenia do przesyłu wody, jeżeli średni przepływ z wielolecia w zlewni, z której woda jest pobierana, wynosi nie mniej niż 2 mld m3 na rok oraz ilość przesyłanej wody jest większa niż 5% tego przepływu;

40)instalacje do oczyszczania ścieków przewidziane do obsługi nie mniej niż 100 000 równoważnych mieszkańców w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.);

W § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia OOŚ mieszczą się przedsięwzięcia z załącznika I do dyrektywy 2011/92/UE i te przedsięwzięcia z załącznika II dyrektywy 2011/92/UE, co do których polski ustawodawca zadecydował w drodze selekcji kategorycznej, że wymagają obligatoryjnej oceny poprzez akt powszechnie obowiązujący. Natomiast w § 3 rozporządzenia z 9 listopada 2010 r. wymienione są przedsięwzięcia wymagającą przeprowadzenia selekcji indywidualnej do OOŚ przedsięwzięć. Przyglądając się dokonanej przez polskiego ustawodawcę systemu progów i kryteriów kwalifikujących do przedsięwzięć poddawanych OOŚ należy stwierdzić, że przyjęto mieszany system selekcji: część przedsięwzięć z ww. załącznika II (te uznawane za mające potencjalnie większy wpływ na środowisko) została zakwalifikowana w drodze selekcji kategorycznej do przedsięwzięć zawsze wymagających (pełnej) właściwej OOŚ (§ 2 rozporządzenie z 9 listopada 2010 r., czyli I grupy przedsięwzięć) – nie jest to wyraz bardziej restrykcyjnego podejścia niż wymaga dyrektywa 2011/92/UE, ale następstwo zastosowania tzw. selekcji kategorycznej. Przykładowo wszystkie oczyszczalnie ścieków wymienione są w załączniku II do dyrektywy 2011/92/UE, zaś w polskim porządku prawnym zastosowanie selekcji kategorycznej poprzez zakwalifikowane aktem prawa powszechnie obowiązującego (rozporządzenie OOŚ) oczyszczalni (od pewnego progu) jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Natomiast zgodnie z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia OOŚ: Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się następujące rodzaje przedsięwzięć (grupa druga – 2– dla których przeprowadza się analizę potrzeby właściwej OOŚ) – poniżej przywołano punkty z rozporządzenia OOŚ:

5) elektrownie wodne;

42) wiercenia wykonywane w celu: b) zaopatrzenia w wodę, z wyłączeniem wykonywania ujęć wód podziemnych o głębokości mniejszej niż 100 m;

62) porty lub śródlądowe drogi wodne, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 33;

63) przystanie śródlądowe: a) dla nie mniej niż 10 statków, w tym statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, b) wykorzystujące linię brzegową na długości większej niż 20 m;

64) porty lub przystanie morskie, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 34;

65) budowle przeciwpowodziowe, z wyłączeniem przebudowy wałów przeciwpowodziowych polegającej na doszczelnieniu korpusu wałów i ich podłoża, w celu ograniczenia możliwości ich rozmycia i przerwania w czasie przechodzenia wód powodziowych, a także regulacja wód lub ich kanalizacja rozumiana jako zagospodarowanie wód umożliwiające ich wykorzystanie do celów żeglugowych;

66) budowle piętrzące wodę inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 35 i 36: a) na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.