Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Komentarz do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

10.1.2018, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

WSTĘP

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.u.2017, poz.2285).Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.). Rozporządzenie to nowelizuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

Z kolei nowelizacja prawa budowlanego, (Dz.U.2016, 290; Dz.U 2016, 961; Dz.U. 2016, 1250; Dz.U 2016, 1165; Dz.U. 2016, 22550) w zakresie oceny warunków technicznych, wprowadziła też istotne zmiany już na etapie projektowania i budowy a dotyczące nowych zasad takich jak:

 • projektowania i nadzoru;

 • zatwierdzania projektu i wydania pozwolenia na budowę;

 • odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych;

 • rozpoczęcie robót;

 • użytkowania i zmiany sposobu użytkowania.

W ten sposób, oprócz podstawowych obowiązków projektanta dotyczących:

 • opracowania projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

 • zapewnienia, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony,

- organ administracji architektoniczno-budowlanej ma obowiązek przechowywania zatwierdzonych projektów budowlanych, projektów budowlanych załączonych do zgłoszenia w stosunku do którego organ nie wniósł sprzeciwu, a także inne dokumenty objęte pozwoleniem na budowę lub tym zgłoszeniem, co najmniej przez okres istnienia obiektu budowlanego.

Na żądanie inwestora lub organu administracji architektoniczno-budowlanej, w nowelizacji, wprowadzono nowe obowiązki dotyczące sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie:

 • przebudowy budynków, z wyłączeniem ich przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych, a także z wyłączeniem budynków, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej;

 • przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu nie służy ochronie ładu przestrzennego, a jedynie stwierdzeniu, jaki rodzaj inwestycji i jaka jego skala (wskaźniki zabudowy) jest dopuszczalny w istniejącym na danej nieruchomości stanie prawnym. Elementem kształtującym ład przestrzenny w decyzji WZ powinna być analiza urbanistyczna. W praktyce jednak to narzędzie nie spełnia swojego zadania, gdyż decyzje WZ nie są związane ustaleniami Studium – podstawowego dokumentu kształtującego politykę przestrzenną gminy. Kryteria urbanistyczne dla decyzji WZ są nieostre i pozwalają na szeroką interpretację (np. zasada dobrego sąsiedztwa rozciągana na nieruchomości położone w znacznej odległości od inwestycji).

Od stycznia 2018 roku weszły w życie zmiany przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz.U.2015, poz.1422) , które obowiązywały do stycznia 2018 r. Stąd inwestorzy, którzy do końca 2016 roku złożyli wniosek o wydanie pozwolenia na budowę i je uzyskali, mogą w realizować inwestycję na podstawie warunków technicznych obowiązujących w 2016 r.

Osoby, które mają już projekt domu, ale nie dopełniły jeszcze wszystkich formalności, a wiadomym jest, iż zgłoszenie, czy wniosek o pozwolenie na budowę złożony zostanie po zmianie przepisów, powinny taki projekt zaktualizować, aby spełniał zaostrzone wymogi. W przeciwnym wypadku, może dojść do sytuacji odmowy wydania pozwolenia na budowę, lub zgłoszenie sprzeciwu przez właściwe organy, z uwagi na fakt nie spełniania warunków rozporządzenia.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej może, w decyzji o pozwoleniu na budowę, dodatkowo nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko.

W stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określa, w drodze rozporządzenia, rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz listę obiektów budowlanych i kryteria techniczne, jakimi powinien kierować się organ administracji architektoniczno-budowlanej podczas nakładania na inwestora obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego.

Efektem wprowadzanych zmian jest między innymi realizacja Narodowego Programu Mieszkaniowego. Zmiany jakie są wprowadzane to nie tylko program Mieszkanie Plus lub Indywidualne Konta Mieszkaniowe ale prace ustawodawcze. Prawo Budowlane, ma zostać zastąpione przez Kodeks urbanistyczno-budowlany. Wstępem do przyszłych zmian jest nowelizacja warunków technicznych, która ma na celu uproszczenie biurokracji w całym procesie budowlanym oraz dostosowanie wymagań budynków do taniego budownictwa programu Mieszkanie Plus. Wyjaśniono i doprecyzowano szereg pojęć stanowiących do tej pory problemy interpretacyjne. Inwestorzy mają przed sobą konkretne działanie rządu dające oszczędności czasu i pieniędzy. Dodatkowo postęp wymusił aktualizację warunków w odniesieniu do sfery życia codziennego.

Stosowanie się do nowych Warunków Technicznych (2018) nie dotyczy budynków, wobec których przed dniem wejścia w życie nowelizacji:

 • został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę lub wniosek o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego;

 • zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;

 • została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego.

Do końca 2019 r. dopuszcza się korzystanie z dotychczasowego brzmienia § 12 ust. 2nakazującego,aby na działce budowlanej sytuować budynek od granicy tej działki w odległości nie mniejszej niż:

 • 4 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy;

 • 3 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę tej granicy,

przy czym sytuowanie budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę tej granicy dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli plan miejscowy przewiduje taką możliwość.

Również do końca 2020 r. korzystać można z dotychczasowego brzmienia Zał.

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.