Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Budownictwo wodne wg ustawy Prawo wodne

10.1.2019, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Zgodnie z Ustawą Prawo Wodne z dn. 20.07.2017 r. budownictwo wodne polega na projektowaniu, wykonywaniu i utrzymywaniu urządzeń wodnych. Przy spełnianiu tych czynności według art. 187, ust. 1 należy kierować się zasadą zrównoważonego rozwoju, koniecznością osiągnięcia dobrego stanu wód i charakterystycznych dla nich biocenoz, przy zachowaniu istniejącej rzeźby terenu i biologicznych stosunków w środowisku wodnym i ekosystemach lądowych zależnych od wód. Dodatkowo budowle piętrzące winny umożliwić migrację ryb.

Właściciel urządzenia wodnego, które znajduje się na powierzchniowych wodach śródlądowych musi zapewnić obsługę, bezpieczeństwo i właściwe jego funkcjonowanie. Jakkolwiek dbanie o urządzenia wodne to zadanie właścicieli, to w kosztach ich utrzymywania uczestniczy ten, który odnosi z nich korzyści. Według nowelizacji ustawy Prawo Wodne z 20 lipca 2018 r. art. 187a, ust. 1 w kosztach projektowania lub wykonywania urządzeń wodnych może uczestniczyć także ten, kto zamierza odnosić z nich korzyści. W art. 187a, ust. 3 zapisano, że na wniosek inwestora projektującego lub wykonującego urządzenia wodne organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych, w drodze decyzji, określa wysokość kosztów projektowania lub wykonywania urządzeń wodnych, które ponosi podmiot zamierzający odnosić korzyści z projektowanych lub wykonywanych tych urządzeń.

Urządzenia piętrzące

Zgodnie z art. 189, ust. 1 Użytkownik budowli piętrzącej wyposażonej w urządzenia umożliwiające regulowanie przepływu, w tym turbiny wodne, o wysokości piętrzenia powyżej 1 m i przepływie średnim rocznym (SSQ) powyżej 1,0 m3/s, jest obowiązany do prowadzenia dziennika gospodarowania wodą. Jeśli budowla piętrząca jest o stałym progu bez możliwości sterowania odpływem lub wyposażona w samoczynne upusty art. 189, ust. 1 nie dotyczy jej użytkownika.

Dziennik gospodarowania wodą zawiera w szczególności:

- odczyty wodowskazowe

- ilość retencjonowanej wody

- dopływ do budowli piętrzącej

- odpływ z budowli piętrzącej

- pobory wody przez poszczególne zakłady.

Jeżeli budowla piętrząca cechuje się piętrzeniem powyżej 0,5 m, to zgodnie z art. 189, ust. 4 jej właściciel jest zobowiązany zapewnić właściwy stan techniczny i stan bezpieczeństwa budowli poprzez odpowiednie badania i pomiary, w szczególności obejmujące określenie:

- stanów wód podziemnych, ich filtracji przez budowlę, przez podłoże oraz w otoczeniu budowli

- wytrzymałości budowli oraz podłoża

- stanu urządzeń upustowych

- stanu urządzeń umożliwiających migrację ryb, w tym zachowania ich funkcji kompensacyjnych

- zmian na górnym i na dolnym stanowisku budowli.

Legalizacja urządzenia

W przypadku braku pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia urządzenia jego właściciel może wystąpić o legalizację, jak zapisano w art. 190, ust. 1. Decyzję o legalizacji wydaje właściwy organ Wód Polskich pod warunkiem, że lokalizacja tego urządzenia

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.