Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Aktualności

1.11.2010, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
 1. 2.1. Podstawy prawne
  1. 2.1.1. Polskie normy – Eurokody
   1. 2.1.1.1. Zasady normalizacji
   2. 2.1.1.2. Eurokody
   3. 2.1.1.3. Wykaz polskich norm powołanych, obowiązujących przy analizie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  2. 2.1.2. Ogólne zasady sporządzania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
   1. 2.1.2.1. Wprowadzenie
   2. 2.1.2.2. Zakres i forma specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
   3. 2.1.2.3. Przykład ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
 2. 2.2. Roboty budowlane – definicje
 3. 2.3. Umowa o roboty budowlane
  1. 2.3.1. Pojęcie umowy o roboty budowlane
  2. 2.3.2. Forma umowy o roboty budowlane
  3. 2.3.3. Przedmiot umowy o roboty budowlane
  4. 2.3.4. Wynagrodzenie za roboty budowlane i terminy przedstawienia roszczeń z umowy o roboty budowlane
  5. 2.3.5. Umowy z podwykonawcami
  6. 2.3.6. Gwarancja zapłaty za roboty budowlane – nowelizacja Kodeksu cywilnego
  7. 2.3.7. Rozwiązanie umowy o roboty budowlane
  8. 2.3.8. Kosztorysowanie robót budowlanych
   1. 2.3.8.1. Podstawy prawne
   2. 2.3.8.2. Kosztorysowanie robót budowlanych w zamówieniach publicznych – zasady zawarte w ustawie
   3. 2.3.8.3. Metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego
   4. 2.3.8.4. Metody i podstawy obliczania planowanych kosztów robót budowlanych
   5. 2.3.8.5. Metody i podstawy obliczania planowanych
   6. 2.3.8.6. kosztów prac projektowych Wspólny Słownik Zamówień
   7. 2.3.8.7. Wskaźniki procentowe
   8. 2.3.8.8. Kalkulacja nowo wdrażanych specjalistycznych robót budowlano-montażowych
   9. 2.3.8.9. Naprawa konstrukcji żelbetowych i betonowych
   10. 2.3.8.10. Reprofilacja – podstawowe założenia technologiczne
 4. 2.4. Czynności poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
  1. 2.4.1. Pozwolenie na budowę
   1. 2.4.1.1. Procedura wydania pozwolenia na budowę
   2. 2.4.1.2. Wojewoda organem pierwszej instancji
  2. 2.4.2. Odstąpienie od warunków pozwolenia
  3. 2.4.3. Budowa bez pozwolenia
  4. 2.4.4. Zgłoszenie robót budowlanych
  5. 2.4.5. Samowola budowlana
   1. 2.4.5.1. Wprowadzenie
   2. 2.4.5.2. Uchylenie pozwolenia na budowę a samowola
   3. 2.4.5.3. Kiedy art. 48–49, a kiedy art. 50–51 Prawa budowlanego?
   4. 2.4.5.4. Legalizacja budowy prowadzonej bez pozwolenia – art. 48–49
   5. 2.4.5.5. Nakaz rozbiórki
   6. 2.4.5.6. Opłata legalizacyjna
   7. 2.4.5.7. Decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego
   8. 2.4.5.8. Legalizacja obiektów wybudowanych bez wymaganego zgłoszenia – art. 49 Prawa budowlanego
   9. 2.4.5.9. Samowolne realizowanie robót budowlanych – art. 50 Prawa budowlanego
   10. 2.4.5.10. Naruszenie przepisów o nakazie wstrzymania budowy – art. 50a Prawa budowlanego
   11. 2.4.5.11. Zastosowanie art. 51 Prawa budowlanego do robót już ukończonych
   12. 2.4.5.12. Legalizacja samowoli a prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane
   13. 2.4.5.13. Samowolna zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
   14. 2.4.5.14. Samowola jako przestępstwo
   15. 2.4.5.15. Legalizacja samowoli sprzed 1995 roku
   16. 2.4.5.16. Samawola a prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  6. 2.4.6. Przeniesienie pozwolenia na budowę
   1. 2.4.6.1. Zasada przenoszalności pozwolenia na budowę
   2. 2.4.6.2. Warunki przeniesienia pozwolenia na budowę
   3. 2.4.6.3. Przeniesienie pozwolenia na budowę a decyzja o warunkach zabudowy
   4. 2.4.6.4. Organ właściwy do przeniesienia pozwolenia na budowę
   5. 2.4.6.5. Wniosek o przeniesienie pozwolenia
   6. 2.4.6.6. Strony postępowania
   7. 2.4.6.7. Przenoszenie pozwolenia na budowę w drodze decyzji
   8. 2.4.6.8. Przeniesienie części pozwolenia na budowę
   9. 2.4.6.9. Opłata skarbowa
   10. 2.4.6.10. Termin przeniesienia pozwolenia
  7. 2.4.7. Zawiadomienie o rozpoczęciu robót
  8. 2.4.8. Wzory dokumentów
   1. 2.4.8.1. Wzór wniosku o pozwolenie na budowę
   2. 2.4.8.2. Wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
   3. 2.4.8.3. Wzór decyzji o pozwoleniu na budowę
   4. 2.4.8.4. Wniosek o pozwolenie na rozbiorke
   5. 2.4.8.5. Zgloszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
   6. 2.4.8.6. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
   7. 2.4.8.7. Zgloszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 5. 2.5. Warunki techniczne wykonania robót budowlanych
  1. 2.5.1. Warunki techniczne budynków i ich usytuowanie
   1. 2.5.1.1. Wprowadzenie
   2. 2.5.1.2. Definicje terminów budowlanych
   3. 2.5.1.3. Budynki i pomieszczenia – wymagania ogólne
   4. 2.5.1.4. Obowiązujące wymiary i odległości oraz sposoby ich obliczania
   5. 2.5.1.5. Bezpieczeństwo konstrukcji
   6. 2.5.1.6. Bezpieczeństwo użytkownika
   7. 2.5.1.7. Wymagania higieniczne
  2. 2.5.2. Warunki techniczne i usytuowanie drogowych obiektów inżynierskich
   1. 2.5.2.1. Wprowadzenie
   2. 2.5.2.2. Usytuowanie obiektów inżynierskich w terenie
   3. 2.5.2.3. Elementy drogi na obiekcie mostowym oraz w tunelu
   4. 2.5.2.4. Bezpieczeństwo obiektów inżynierskich
   5. 2.5.2.5. Trwałość obiektów inżynierskich
  3. 2.5.3. Projekt budowlany
   1. 2.5.3.1. Podstawy prawne opracowania projektu budowlanego
   2. 2.5.3.2. Rola projektanta
   3. 2.5.3.3. Plan BIOZ
   4. 2.5.3.4. Prawa autorskie do projektu budowlanego
   5. 2.5.3.5. Odpowiedzialność projektanta za projekt
   6. 2.5.3.6. Elementy projektu budowlanego
   7. 2.5.3.7. Projekt zagospodarowania działki lub terenu
   8. 2.5.3.8. Projekt architektoniczno-budowlany
   9. 2.5.3.9. Uzgodnienia pożarowe projektu
   10. 2.5.3.10. Geotechniczne warunki posadawiania obiektów budowlanych
   11. 2.5.3.11. Dokumentacja geologiczno-inżynierska
   12. 2.5.3.12. Zatwierdzenie projektu
   13. 2.5.3.13. Budowa niezgodnie z projektem
 6. 2.6. Odbiór robót budowlanych
  1. 2.6.1. Rodzaje
 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.